JAARREKENING

Staat van baten en lasten per programma

Nr.

Programma

Bedrag
begroot
primitief
uitgaven
2020

Bedrag
begroot
primitief
inkomsten
2020

Saldo
begroot
primitief

2020

Bedrag
begroot
uitgaven na
wijziging
2020

Bedrag
begroot
inkomsten na
wijziging
2020

Saldo
begroot na
wijziging

2020

Bedrag
werkelijke
uitgaven

2020

Bedrag
werkelijke
inkomsten

2020

Saldo
werkelijk


2020

00.

Samen leven

52.812.952

11.296.053

41.516.899

65.894.816

21.261.934

44.632.882

63.825.355

17.944.773

45.880.582

02.

Duurzame leefomgeving

31.869.983

22.550.113

9.319.870

33.736.532

24.101.118

9.635.414

33.846.230

27.680.729

6.165.501

03.

Goede bereikbaarheid

3.810.508

481.705

3.328.803

6.978.929

2.174.752

4.804.177

5.062.925

1.119.158

3.943.767

04.

Veilige leefomgeving

3.912.239

374.505

3.537.734

4.259.178

416.200

3.842.978

4.199.931

419.338

3.780.593

05.

Betrokken bij de samenleving

4.455.949

498.087

3.957.862

4.475.028

547.087

3.927.941

4.216.298

534.409

3.681.889

Totaal programma's

96.861.631

35.200.463

61.661.168

115.344.483

48.501.091

66.843.392

111.150.739

47.698.408

63.452.331

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

649.385

13.021.252

-12.371.867

649.385

13.017.252

-12.367.867

646.104

13.024.681

-12.378.577

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

112.000

59.370.317

-59.258.317

348.785

62.845.067

-62.496.282

63.127.268

-63.127.268

Overhead

12.013.165

277.671

11.735.494

11.899.141

276.121

11.623.020

11.623.249

401.560

11.221.689

Saldo financieringsfunctie

-152.529

-4.917

-147.612

-408.062

-917

-407.145

-404.836

45.220

-450.056

Vennootschapsbelasting (VpB)

1.000

1.000

135.250

135.250

Overige baten en lasten

479.046

921.827

-442.781

1.728.054

1.416.204

311.850

1.999.958

1.800.498

199.461

Onvoorzien

62.513

62.513

57.013

57.013

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

13.163.580

73.586.150

-60.422.570

14.275.316

77.553.727

-63.278.411

13.999.725

78.399.227

-64.399.502

Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten

110.025.211

108.786.613

-1.238.598

129.619.799

126.054.818

-3.564.981

125.150.464

126.097.635

947.171

Mutaties reserves

Samen leven

112.481

-112.481

1.191.186

-1.191.186

43.890

492.917

-449.027

Duurzame leefomgeving

156.125

448.289

-292.164

456.483

928.342

-471.859

886.594

1.174.931

-288.337

Goede bereikbaarheid

1.596.385

1.227.250

369.135

1.496.388

2.548.089

-1.051.701

1.496.385

1.842.487

-346.102

Veilige leefomgeving

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

902

1.806.538

-1.805.636

2.798.264

5.168.670

-2.370.406

3.302.521

5.172.203

-1.869.681

Gerealiseerd resultaat

Gerealiseerd resultaat

111.778.623

112.381.171

-602.548

134.370.934

135.891.105

-1.520.171

130.879.854

134.780.173

-3.900.318

Toelichting op staat van baten en lasten per programma

Bedrag
begroot
uitgaven na
wijziging
2020

Bedrag
werkelijk
uitgaven

2020

Saldo
werkelijk
+ = voordeel
- = nadeel
2020

Bedrag
begroot
inkomsten na
wijziging
2020

Bedrag
werkelijk
inkomsten

2020

Saldo
werkelijk
+ = voordeel
- = nadeel
2020

LASTEN
x € 1.000

BATEN
x € 1.000

Samen leven

65.895

63.825

2.069

-21.262

-17.945

-3.317

Duurzame leefomgeving

33.737

33.846

-110

-24.101

-27.681

3.580

Goede bereikbaarheid

6.979

5.063

1.916

-2.175

-1.119

-1.056

Veilige leefomgeving

4.259

4.200

59

-416

-419

3

Betrokken bij de samenleving

4.475

4.216

259

-547

-534

-13

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

14.275

14.000

276

-77.554

-78.399

845

Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten

129.620

125.150

4.469

-126.055

-126.098

43

Mutaties reserves:

Samen leven

44

-44

-1.191

-493

-698

Duurzame leefomgeving

456

887

-430

-928

-1.175

247

Goede bereikbaarheid

1.496

1.496

-2.548

-1.842

-706

Veilige leefomgeving

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

2.798

3.303

-504

-5.169

-5.172

4

134.371

130.880

3.491

-135.891

-134.780

-1.111

Gerealiseerd resultaat

3.900

Programma 'Samen leven'

Verschil lasten: voordeel € 2.020.000 (3,1%)
 
Onderwijs € 1,700.000V

 • De Schoolwoningen aan de Beekmos worden verkocht om hiervan appartementen te maken. De formele overdracht vind pas in 2021 plaats. Hierdoor is de boekwaarde van de gedane investering in dit object nog niet afgeboekt.( Zie ook baten).

Betaalde voorschotten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) -regeling aan WIL € 2.271.000V

 • Deze regeling wordt voor ons door de Werk- en Inkomen Lekstroom (WIL) verzorgd. Houten verantwoord de doorbetaalde voorschotten aan de WIL. Het voordeel is het verschil tussen totale ontvangst(begroot) en wat al werkelijk is doorbetaald aan de WIL.(Zie ook baten).

Sport € 306.000N

 • De grond, welke onder de Handbalhal Dome ligt en in erfpacht werd uitgegeven, is verkocht aan de eigenaar van deze hal. Dit betreft het afboeken van de investering. Was niet begroot. (Zie ook baten)

Transformatie en toegang € 252.000V

 • In 2020 zien we een wisselend beeld in de geraamde en gerealiseerde kosten binnen het programma Sociale kracht. Dit komt omdat bijvoorbeeld de Houtense werktafel minder gekost heeft dan geraamd. Hierbij is Covid 19 wel een belangrijke oorzaak omdat hierdoor tijdelijk werkzaamheden moesten worden afgeschaald. Deze kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve PTiS, waardoor middelen voor dit doel wel beschikbaar blijven.

Wmo-voorzieningen € 685.000N

 • Huishoudelijke ondersteuning (€ 246.000N): De belangrijkste verklaring hiervoor kan gevonden worden in de uitwerking van het maximale abonnementstarief als eigen bijdrage per 1 januari 2019. Dit heeft ook in 2020 nog gevolgen. De stijging in de kosten komt voornamelijk door een forse stijging van het aantal inwoners dat huishoudelijke hulp vraagt. Ten opzichte van 2019 is er een stijging van inwoners die gebruik maken van huishoudelijke ondersteuning van 15,4%. Daarnaast heeft de nieuwe aanbesteding ook een kostenverhogend effect.
 • Woonvoorzieningen (€ 142.000N): Op woonvoorzieningen is ook een duidelijke kostenstijging waarneembaar. De groei zit in een stijging in aantallen ten opzichte van vorig jaar, maar ook, omdat er een aantal -dure- woonunits zijn ingezet. De woonvoorzieningen zijn moeilijk te voorspellen, omdat elke aanpassing uniek is. Er is hierop geen trend te zien in autonome groei in de afgelopen jaren, mogelijk wel een covid effect van afgelopen jaar, omdat iedereen meer thuis is en hierdoor vaker tegen beperkingen in de woning aanloopt.
 • Vervoersvoorzieningen (€ 200.000N): Bij de vervoersvoorzieningen is eveneens sprake van een stijging van de kosten. Vanaf 2019, hogere (dan geraamde) stijging aantal cliënten, met als voornaamste verklaring het abonnementstarief.
 • Compensatie corona als gevolg van omzetderving WMO (€ 59.000N)
 • Overige kleine verschillen(€ 38.000N)

Jeugdhulp € 2.982.000N

 • Landelijk Transitie Arrangement(LTA) (€ 790.000N): Verwijzers naar deze hoog complexe vorm van jeugdhulp zijn met name medisch specialisten en huisartsen. Deze vorm van jeugdhulp is hoog complex en specialistisch, zodoende zijn de kosten erg hoog.
 • KmB & JenO ( € 1.549.000N): Forse stijging op de inzet van begeleiding in individuele setting en verblijf in woongroepen en essentiële functies, pleeggezinnen en gezinshuizen. Een mogelijke verklaring voor deze stijging van begeleiding en pleeggezinnen en gezinshuizen ligt in de wens jeugdigen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en niet te laten verblijven in een instelling. Anderzijds geven aanbieders aan dat de gevraagde jeugdhulp zwaarder en complexer wordt en zodoende individuele begeleiding noodzakelijk is in plaats van begeleiding in een groep.
 • Compensatie corona als gevolg van omzetderving Jeugd (€ 148.000N)
 • GGZ (€ 522.000N): Uit signalen uit de praktijk blijkt dat er vanwege corona trajecten niet goed konden worden afgesloten en dat er daardoor meer verlengd is of langer qua hulpverlening heeft doorgelopen
 • Afrekeningen oude jaren 2015 t/m 2019 (€ 169.000N)
 • PGB Jeugd € 148.000V: Minder aanvragen dan verwacht en strengere toekenningscriteria hebben geleid tot lagere uitgaven in 2020 voor de PGB Jeugd.
 • Algemene Voorzieningen Jeugd € 115.000V: Het verschil wordt veroorzaakt door het later starten van de POH- GGZ en het niet starten van de SOH-GGZ in 2020. Ook is er een uitbetaling geweest na een schikking in een juridische procedure.
 • Overige kleine verschillen(€ 67.000N)

Bijdrage Houten aan Regionale Backoffice Lekstroom € 108.000V

 • Minder hoeven bij te dragen aan het project transformatiefonds Jeugd 2020

Uitvoeringskosten WIL € 78.000V

 • Het voordeel op de uitvoeringskosten WIL ontstaat doordat er door de gemeente meer compensabele BTW kan worden geclaimd dan geraamd doordat de WIL voor haar bedrijfsvoering meer gebruik maakt van derden. Ook een gevolg van dat de WIL voor ons de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) uitvoert.

Bijzondere bijstand € 21.000N

 • Er waren enerzijds hogere uitvoeringskosten(€ 103.000N) door inzet van extra personeel. Dit was noodzakelijk op diverse gebieden binnen het programma Inkomensondersteuning bijvoorbeeld bij schuldhulpverlening. Anderzijds door lagere regelingskosten (€ 82.000V).

Bijstandgerechtigden € 788.000V

 • De verwachting was dat het aantal bijstandgerechtigden 2020 als gevolg van corona zou gaan oplopen. Ook het Rijk heeft al ingespeeld op deze verwachting en de definitieve BUIG-uitkering 2020 fors verhoogd naar ca. € 8.000.000. In 2020 is geen groei te zien van het aantal bijstandsgerechtigden. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de landelijke regelingen (NOW en TOZO) die als steunmaatregelen gelden voor ondernemers en zzp’ers. Dit resulteert in dat er fors overgehouden wordt op de bijstandsuitkeringen en loonsubsidies (€ 769.000V) enerzijds door een hogere BUIG-uitkering € 375.000 dan werkelijke kosten, anderzijds doordat in de begroting rekening gehouden wordt met een tekort, zijnde 7,5% eigen bijdrage voordat gebruikt gemaakt kan worden van de vangnetregeling  € 394.000. Het verschil tussen de Buig-uitkering en de werkelijke kosten hoeft niet aan het Rijk te worden terugbetaald.  Daarnaast nog lagere uitvoeringskosten(€ 19.000V)

Peuteropvang-VVE  € 133.000V

 • Om de kwaliteit, het toezicht en de financiering van kinderopvang meer op één lijn te krijgen, geldt sinds 2018 de Wet harmonisatie kinderopvang peuterspeelzaalwerk. Voormalige peuterspeelzalen zijn sindsdien omgevormd tot kinderdagverblijven. Sommige ouders kregen hierdoor recht op kinderopvangtoeslag. Voor de harmonisatie was er een subsidierelatie met de peuterschool, met een vast subsidiebedrag. Met de harmonisatie wordt er per kind betaald en is er dus een andere financiering gekomen. Veel ouders gingen vanaf toen onder de kinderopvangtoeslag vallen, waardoor we voor minder peuters betalen. De kosten vielen hierdoor lager uit dan verwacht. Na de harmonisatie zijn er echter nog hogere kosten voor de CAO compensatie. Deze worden afgebouwd en zijn dus elk jaar lager. Daarnaast is er een daling te zien in het aantal subsidiepeuters (2019 naar 2020). Het gereserveerde bedrag voor de voorschoolse voorziening hoefde daarom niet geheel ingezet te worden. Verwachting in de toekomst hogere kosten.

Inburgering €184.000V

 • In 2020 is er een lagere instroom van statushouders geweest dan de jaren ervoor (Landelijke tendens). Ook door Covid 19 zijn enkele voorzieningen voor een goede inburgering van statushouders, welke door van Houten & Co begeleid werden tijdelijk stopgezet. Hierdoor zijn veel minder kosten gemaakt dan verwacht. Tegenhanger is een onttrekking uit een reserve. Doordat deze niet nodig is, blijven de middelen voor inburgering wel beschikbaar voor volgende jaren.

Overige lasten < € 75.000 € 550.000V

Verschil baten: nadeel € 3.317.000 (15,6%)

Transformatie en toegang € 117.000V

 • Opbrengst voor inzet personeel Houtense werktafel door Werk en Lekstroom(WIL) voor uitvoering Tozo-regeling, waarvan de uitvoering door Houten is uitbesteed aan de WIL.

Onderwijs € 1,700.000N

 • De Schoolwoningen aan de Beekmos worden verkocht om hiervan appartementen en te maken. De formele overdracht vind pas in 2021 plaats. Hierdoor begrote opbrengst nog niet gerealiseerd( Zie ook lasten).

Debiteuren WIL € 127.000V

 • Voor de debiteuren WIL moet aan het einde van het jaar de waardering van deze debiteuren bepaald worden. WIL bepaalt met behulp van betalingsgedrag de percentages onïnbaarheid. Dit levert dit voordeel op. Dit ontstaat vooral omdat WIL veel oude vorderingen heeft afgeboekt, waardoor het percentage onïnbaarheid ongeveer 2% lager uitkomt dan vorig jaar.

Bijzondere bijstand € 85.000V

 • Er ontstaat een voordeel doordat dit jaar veel meer ingevorderd is op openstaande vorderingen dan verwacht (85.000V).

Ontvangen voorschotten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) -regeling € 2.271.000N

 • Deze regeling wordt voor ons door de WIL verzorgd. Houten verantwoord de ontvangen middelen, welke doorbetaald worden in de vorm van voorschotten aan de WIL. Het nadeel is het verschil tussen totale ontvangst(begroot) en wat werkelijk al is doorbetaald.(Zie ook lasten)

Sport € 306.000V

 • De grond, welke onder de Handbalhal Dome ligt en in erfpacht wordt uitgegeven, is verkocht aan de eigenaar van de hal. Was niet begroot. (Zie ook lasten)

Overige baten < € 75.000 € 19.000V

Programma 'Duurzame leefomgeving'

Verschil lasten: nadeel € 110.000 (0,3%%)

Leefomgeving € 985.000N

 • Een van de acties uit het nieuw Water- en RioleringsPlan(WRP) 2020-2023 was het afboeken van oude investeringen ten laste van de spaarvoorziening. Dit onderdeel is niet geraamd en zorgt dus voor een nadeel bij de lasten van € 985.000.(Zie ook baten)

Ontwikkelingsvisie macroniveau (Grondexploitaties) € 970.000V

 • In de begroting en de jaarstukken wordt het resultaat uit de grondexploitaties budgetneutraal opgenomen. Dit gebeurt door een mutatie boekwaarde te verantwoorden. Dit levert bij de lasten in 2020 een voordeel op van € 764.000(verlaging boekwaarde door minder kosten dan opbrengsten). De werkelijke uitgaven voor de grondexploitaties zijn € 206.000V lager dan geraamd doordat de verkopen achter zijn gebleven.

Afval € 252.000N

 • Bij afval is er in 2020 sprake van hogere prijzen voor de afvalverwerking(AVU) restafval en plastic, metalen en drinkkartons Door het thuiswerken hebben de bewoners meer afval thuis, dus moest er vaker geleegd worden. Gevolg hogere transport- en verwerkingskosten. Ook was het bezoek aan het afvalscheidingsstation tijdens de coronatijd meer dan in andere jaren.

 Overige lasten < € 75.000 € 157.000V

Verschil baten: voordeel € 3.580.000 (4,1%)

Leefomgeving € 985.000V

 • Een van de acties uit het nieuw Water- en RioleringsPlan(WRP) 2020-2023 was het afboeken van oude investeringen ten laste van de spaarvoorziening. Dit onderdeel is niet geraamd en zorgt door de onttrekking uit de voorziening dus voor een voordeel bij de baten van € 985.000.(Zie ook lasten)

Ontwikkelingsvisie macroniveau (Grondexploitaties) € 2.159.000V

 • In de begroting en de jaarstukken wordt het resultaat uit de grondexploitaties budgetneutraal opgenomen. Dit gebeurt door een mutatie boekwaarde € 3.401.000V te verantwoorden . De grondverkopen zijn bij zowel niet bedrijventerreinen € 1.705.000N als bedrijventerreinen € 2.666.000N lager. De verwachting is dat in 2021 gezien het aantal genomen opties, deze verkopen alsnog plaatsvinden.
 • Er is bij grondexploitatie Vinex en Niet Vinex een (tussentijdse) winstneming genomen. Dit gebeurt met behulp van de percentage of completion(poc) methode € 3.129.000V. Bij de poc methode wordt deze winstneming als percentage berekend op basis van het % kosten te vermenigvuldigen met het % opbrengsten die zijn gerealiseerd per individuele grondexploitatie.

Omgevingsvergunningen € 206.000V

 • De meeropbrengst leges Omgevingsvergunningen 2020 is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de aanvraag van een aantal grote en complexe bouwplannen. Het gaat o.a. om 16 vrijstaande woningen/8 patiowoningen De Kiem fase 1a, Herontwikkeling De Kleine Geer, het oprichten 9 woningen op de percelen Snoeksloot 56 - 64/ Brasemsloot 1 - 11 en Tijdelijk zorggebouw perceel Stationserf 84.

Straatreiniging € 162.000V

 • In het nieuwe Water- en rioleringsplan 2020-2023 wordt een klein gedeelte van de kosten straatvegen aan riolen toegerekend. Hier ontstaat een voordeel (€ 66.000V) doordat dit niet helemaal juist geraamd is.
 • Ook wordt er voor het opruimen van zwerfafval vergoedingen van derden ontvangen zoals exploitanten winkelcentra. Ook deze waren niet geraamd(€ 96.000V).

Overige baten < € 75.000 € 69.000V

Programma Bereikbaar

Verschil lasten: voordeel € 1.916.000 (27,5%)

Autoverkeer € 326.000V
Voor een aantal projecten Jaarplan 2020 Beheer Openbare ruimte(BOR) in het kader voor autoverkeer is sprake van overlopend werk naar 2021 als gevolg van een langere voorbereidingstijd dan gepland, ongunstige weersomstandigheden (onder andere bij toplaag fietspaden) en nieuwe afspraken met betrokkenen. Daarnaast worden ook een aantal projecten niet zelfstandig uitgevoerd, maar geïntegreerd in andere projecten die voor 2021 op de rol staan. Tezamen met nog kleinere afwijkingen heeft dit per saldo geleid tot lagere lasten (€ 326.000V). Dekking vanuit bestemmingsreserves is hierdoor ook niet nodig.

Verkeersmaatregelen € 170.000V
De werkzaamheden voor de snelheidsremmende maatregelen op de Beusichemseweg worden in 2021 volledig opgepakt. Hiervoor is er in 2020 ter voorbereiding vooral gekeken naar tellingen verkeersbewegingen en naar snelheidsmetingen.

Fietsverkeer € 819.000V
De lagere lasten voor fietsverkeer (€ 819.000V) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat ook een aantal  grote projecten Jaarplan 2020 BOR in het kader van fietsverkeer overlopen naar 2021. Bijvoorbeeld de uitvoering van project Oostrumsdijkje vindt plaats in de tweede helft van 2021. De Heemsteedseweg is afgerond. Wel minder middelen besteed, dus voordeel, maar zal ook uiteindelijk resulteren in minder subsidie.

Openbaar Vervoer € 575.000V
Voor de project Bushaltes de Rede, die gefinancierd wordt met een provinciale subsidie € 750.000 is pas voor € 175.000 aan werk uitgevoerd. Begroot was de € 750.000(zie ook baten).

Overige lasten < € 75.000 € 26.000V

Verschil baten: nadeel € 1.056.000 (48,6%)

Fietsverkeer € 428.000N
Voor de projecten(zie lasten) die deels gefinancierd worden met provinciale subsidie geldt dat zolang het werk niet is uitgevoerd, ook de subsidie nog niet wordt ontvangen. Dat betekent dat ook de baten lager zijn dan geraamd.

Openbaar Vervoer € 575.000N
Voor de project Bushaltes de Rede (zie lasten) die gefinancierd wordt met provinciale subsidie € 750.000 geldt dat zolang het werk niet geheel is uitgevoerd of ook de subsidie nog niet ontvangen wordt of in dit geval gedeeltelijk (€ 175.000). Dat betekent dat ook de baten lager zijn dan geraamd.

Overige baten < € 75.000 € 53.000N

Programma 'Veilige leefomgeving'

Verschil lasten: voordeel € 59.000 (1,4%)

Overige lasten < € 75.000 € 59.000V

Verschil baten: nadeel € 3.000 (0,7%)

Overige baten < € 75.000 € 3.000N

Programma 'Betrokken bij de samenleving'

Verschil lasten: voordeel € 259.000 (5,8%)

Overige lasten < € 75.000 € 259.000V
Hier is geen toelichting noodzakelijk. Toch een fors voordeel. Ter illustratie dit betreft 17 budgetten met een afwijking < € 75.000.

Verschil baten: nadeel € 13.000 (2,4%)

Overige baten < € 75.000 € 13.000N

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Verschil lasten: voordeel € 276.000 (1,9%)

Stelposten algemene uitkering  € 349.000V

 • Dit zijn middelen, die geparkeerd staan om ter dekking te dienen voor kosten, welke in de circulaires Uitkering gemeentefonds met een onderwerp(voor een bepaald doel) beschikbaar gesteld zijn en ook als zodanig ingezet worden. Dienen in het lopend jaar ter dekking van overschrijdingen op reguliere budgetten zoals Jeugd en WMO.  

Overhead € 360.000V

 • Door  tussentijdse personeelsmutaties niet meer te verwerken via de kostenverdeling naar producten, maar via saldo kostenplaatsen is de werkelijke doorbelasting teams aan de overhead hoger € 180.000N
 • ICT/Informatisering € 560.000V. Drie grote migraties, het massaal realiseren van thuiswerken, systeemuitval en wisseling van teammanagers hadden tot gevolg dat enkele ambities niet zijn gerealiseerd en reguliere verbruik/ontwikkeling niet hebben plaatsgevonden. Dit heeft voor lagere lasten gezorgd. Het gaat om de implementatie van het clientvolgsysteem bij het stichting sociaal team, ambities van het programma Informatie , implementatie nieuw systeem voor Geo-informatie/GIS-viewer  en onze eigen ICT. Aanvullend gaf een zuivere toerekening van kosten naar externe afnemers voor minder druk op eigen budgetten telefonie, printers en kapitaallasten van investeringen.

Algemene baten en lasten € 207.000N

 • Het voordeel op de BTW afval wordt teruggegeven aan het product afval door een storting in voorziening (€ 207.000N).

Vennootschapsbelasting(Vpb) € 134.000N

 • Veel gemeenten bieden reclame-exploitanten de mogelijkheid om reclame-uitingen aan te brengen op eigendommen van de gemeente. Commerciële partijen exploiteren de advertentieruimte, waarvoor gemeenten inkomsten ontvangen. Zo ook Houten. Hierbij wordt reclame-exploitanten een exclusief gebruiksrecht gegeven op eigendommen van de gemeente, zoals grond of lichtmasten. Hier kunnen dan reclameobjecten, zoals lichtbakken en abri’s, worden aangebracht. De Belastingdienst neemt het standpunt in dat dit een belaste activiteit is. Veel gemeenten nemen het standpunt in dat sprake is van normaal vermogensbeheer. Dit resulteert in € 134.000 te betalen vpb 2016 t/m 2020.

Overige lasten < € 75.000 € 88.000N

Verschil baten: voordeel € 800.000 (1,1%)

Overhead € 84.000V

 • De baten voor de ICT dienstverlening vallen hoger uit voor de RBL en de WIL. De omvang van de bijdrage van de WIL wordt gebaseerd op werkelijke kosten. Doordat de werkelijke personele kosten voor ICT beduidend hoger waren dan geraamd en de bijdrage van de WIL in de personele inzet te laag was geprognosticeerd zorgt voor deze meeropbrengst.

Algemene uitkering € 243.000V

 • Het verschil wordt veroorzaakt door het effect uit de decembercirculaire 2020 € 98.000V:

      o Ontwikkeling uitkeringsbasis (€ 118.000V).
      o Hoeveelheidsverschillen (€ 25.000V).
      o Overige ontwikkelingen (€ 45.000N).

 • Compensatiepakket corona december 2020 (3e tranche) €102.000V. € 90.000 wordt in 2020 hiervan ingezet ter dekking van extra kosten als gevolg van Covid-19 in het kader van continuïteit Wmo-zorg, Jeugd aan zet, Gemeentelijk schuldenbeleid, re-integratie en bijzondere bijstand. Het overige gedeelte (€ 12.000) is onderdeel van het bedrag dat gestort is in de bestemmingsreserve Overlopende posten.
 • Meer algemene uitkering als gevolg van afrekeningen 2017 t/m 2019  € 46.000V
 • Diverse kleine verschillen € 3.000V.

Algemene baten en lasten € 370.000V

 • Dit voordeel wordt veroorzaakt door hogere terugontvangen BTW op leveranties derden Afval/riolen (€ 300.000V).
 • ICT derden € 70.000 V).

Overige baten < € 75.000 € 103.000V

Mutaties reserves alle programma's

Verschil lasten: nadeel € 977.000 (21,3%)

Storting Bestemmingsreserve riolering 4 Efficiencyoverschot € 401.000N

 • Volgens het nieuwe Water- en rioleringsplan 2020-2023 moest eerst (€ 401.000N) gestort worden in deze reserve, zijnde saldo rioolheffing 2019, voordeel kapitaallasten/ efficiency 2016-2019. Deze € 401.000 wordt vervolgens weer onttrokken om gestort te worden in de voorziening Riolering Art 44 lid 1d&2 Vooruitsparen toekomstige kosten.(Zie ook verschil baten)

Storting bestemmingsreserve Overlopende posten € 453.000N

 • Conform besluitvorming raad bij de maandelijkse begrotingswijziging december 2020 wordt via deze reserve het restant 2020 van de nog niet uitgegeven middelen compensatie Rijk Covid 19 (€ 453.000N) naar 2021 overgebracht.

Overige onttrekkingen < € 75.000 € 123.000N

Verschil baten: nadeel € 1.153.000 (11,7%)

Onttrekking bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang € 698.000N

 • Er zijn minder middelen nodig voor uitvoering werkplan sociale koers 2020 € 98.000, Uitwerking werkplan lokale agenda - Houtense werktafel (€ 235.000N) en Project Transformatiefonds Zorg voor Jeugd (€ 181.000N). Hierbij is ook de invloed van het corona virus merkbaar op de te verrichten werkzaamheden.
 • In 2020 is er een lagere instroom van statushouders geweest dan de jaren ervoor (Landelijke tendens). Ook door Covid 19 zijn enkele voorzieningen, welke door van Houten & Co begeleid werden tijdelijk stopgezet. Door de minder gemaakte kosten was begrote onttrekking niet nodig. Vandaar dat ook hier een nadeel is ontstaan op de begrote onttrekking (€ 184.000 N).

Onttrekking bestemmingsreserves Beheer Openbare ruimte (BOR) en Initieel onderhoud openbare ruimte (€ 816.000N)

 • Lagere onttrekkingen uit deze reserves door lagere kosten (€ 816.000N) projecten Jaarplan 2020 Beheer openbare ruimte(BOR). Betreft hier vaak vertraging geen afstel van deze projecten.

Onttrekking Bestemmingsreserve riolering 4 Efficiencyoverschot € 401.000V

 • Volgens het nieuwe Water- en rioleringsplan 2020-2023 moet (€ 401.000V) onttrokken worden uit deze reserve om gestort te worden in de voorziening Riolering Art 44 lid 1d&2 Vooruitsparen toekomstige kosten.(Zie ook verschil lasten).

Overige stortingen < € 75.000 € 80.000N

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2021 08:07:04 met de export van 06/17/2021 14:43:01