JAARREKENING

Baten en lasten op taakveld BBV / programma

x 1.000

00.

02.

03.

04.

05.

A

Eindtotaal

Samen leven

Duurzame leefomgeving

Goede bereikbaarheid

Veilige leefomgeving

Betrokken bij de samenleving

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Code

Taakveld

2020 Lasten

2020 Baten

2020 Lasten

2020 Baten

2020 Lasten

2020 Baten

2020 Lasten

2020 Baten

2020 Lasten

2020 Baten

2020 Lasten

2020 Baten

2020 Lasten

2020 Baten

2020 Saldo

Begroting 2020 na wijziging

Afwijking rekening tov begroting

0.1

Bestuur

2.460

-1

2.460

-1

2.459

2.658

199

0.10

Mutaties reserves

44

-493

887

-1.175

1.496

-1.842

3.303

-5.172

5.730

-8.682

-2.953

-5.085

-2.132

0.2

Burgerzaken

1.103

-519

1.103

-519

585

600

15

0.4

Ondersteuning organisatie

11.623

-402

11.623

-402

11.222

11.623

401

0.5

Treasury

26

-32

-405

-45

-379

-77

-456

-411

45

0.61

OZB woningen

324

-7.816

324

-7.816

-7.492

-7.471

21

0.62

OZB niet-woningen

296

-4.912

296

-4.912

-4.616

-4.579

37

0.64

Belastingen Overig

-166

-166

-166

-177

-11

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

-63.127

-63.127

-63.127

-62.496

631

0.8

Overige baten en lasten

560

2.000

-1.799

2.560

-1.799

761

1.715

954

0.9

Vennootschapsbelasting

135

135

135

1

-134

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

2.660

2.660

2.660

2.639

-21

1.2

Openbare orde en Veiligheid

31

309

-5

1.487

-414

24

1.851

-419

1.432

1.452

20

2.1

Verkeer, wegen en water

2.094

-555

4.854

-931

26

-5

6.974

-1.491

5.483

6.554

1.071

2.2

Parkeren

-12

-12

-12

-16

-4

2.5

Openbaar vervoer

208

-175

208

-175

33

1

-32

3.1

Economische ontwikkeling

230

-384

462

692

-384

308

265

-43

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.643

-4.800

4.643

-4.800

-157

-177

-20

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

85

-49

85

-49

36

38

2

3.4

Economische promotie

-130

-130

-130

-168

-38

4.1

Openbaar basisonderwijs

119

-54

119

-54

65

79

14

4.2

Onderwijshuisvesting

2.902

-72

2.902

-72

2.830

2.883

53

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.160

-348

2.160

-348

1.812

2.015

203

5.1

Sportbeleid en activering

933

-53

933

-53

881

894

13

5.2

Sportaccommodaties

3.383

-1.683

3.383

-1.683

1.700

1.784

84

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.873

-194

62

-15

1.935

-209

1.726

1.727

1

5.4

Musea

137

137

137

144

7

5.5

Cultureel erfgoed

982

-591

982

-591

391

407

16

5.6

Media

735

735

735

734

-1

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

25

3.739

-132

3.764

-132

3.631

3.613

-18

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

5.194

-877

7

5.201

-877

4.324

4.863

539

6.2

Wijkteams

3.180

3.180

3.180

3.191

11

6.3

Inkomensregelingen

17.150

-14.017

213

26

17.389

-14.017

3.372

4.415

1.043

6.4

Begeleide participatie

612

612

612

658

46

6.5

Arbeidsparticipatie

1.055

-48

1.055

-48

1.007

1.141

134

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

4.195

-8

4.195

-8

4.187

3.813

-374

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

2.979

-202

2.979

-202

2.778

2.522

-256

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

13.243

13.243

13.243

10.331

-2.912

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

81

81

81

81

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.289

1.289

1.289

1.212

-77

7.1

Volksgezondheid

2.455

-5

2.455

-5

2.450

2.477

27

7.2

Riolering

4.058

-4.389

4.058

-4.389

-331

-385

-54

7.3

Afval

5.459

-5.698

5.459

-5.698

-240

-463

-223

7.4

Milieubeheer

1.616

-109

26

1.642

-109

1.533

1.499

-34

7.5

Begraafplaatsen

107

-144

107

-144

-36

-38

-2

8.1

Ruimtelijke Ordening

817

-177

817

-177

639

654

15

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

6.645

-9.774

-2

6.645

-9.776

-3.131

45

3.176

8.3

Wonen en bouwen

2.454

-1.226

2.454

-1.226

1.228

1.219

-9

Eindtotaal

63.868

-18.438

34.733

-28.856

6.558

-2.960

4.199

-419

4.216

-535

17.302

-83.571

130.876

-134.779

-3.902

-1.519

2.383

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2021 08:07:04 met de export van 06/17/2021 14:43:01