Programmaverantwoording

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Vanaf 2017 is het 6de “programma” Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie opgenomen omdat de BBV (besluit begroting en verantwoording)-voorschriften de gemeente verplichtte om naast haar 5 facultatieve programma’s ook dit programma in de begroting op te nemen.
Dit programma heeft een heel ander karakter dan de andere programma's en is daarom anders van opbouw.
Het programma algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie betreft de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen geen vooraf bepaald bestedingsdoel en zijn daarmee vrij aanwendbaar. Daarnaast is in dit programma volgens de nieuwe BBV notitie overhead de overhead apart begroot en dus niet meer verwerkt in de (deel)programma's. Ook het renteresultaat komt via dit programma naar voren en voldoet aan de criteria van de nieuwe notitie rente.          
De niet vrij aanwendbare heffingen, zoals het rioolrecht en afvalstoffenheffing, en de ontvangsten van specifieke uitkeringen zijn als baten opgenomen in de betreffende programma’s.

Overhead
Hieronder volgt een overzicht van de overhead:

 

Werkelijkheid 2019

Begroting 2020

Werkelijkheid 2020

Afwijking

Personeelskosten Directie

301.337

299.174

293.144

6.030

Personeelskosten Leidinggevenden primair proces

1.068.963

1.118.864

1.142.531

-23.667

Personeelskosten Managementondersteuning primaire proces

298.371

309.146

328.154

-19.008

Personeelskosten Financiën. toezicht en control

1.301.887

1.336.104

1.371.119

-35.015

Personeelskosten P&O/ HRM

739.682

755.828

783.627

-27.799

Personeelskosten Inkoopfunctie

196.434

204.564

213.912

-9.348

Personeelskosten Communicatiefunctie

624.378

625.716

669.796

-44.080

Personeelskosten Juridische zaken

201.519

195.813

214.110

-18.297

Personeelskosten Bestuurszaken en bestuursondersteuning

641.082

622.928

681.137

-58.209

Personeelskosten Informatievoorziening en automatisering

1.009.877

964.773

974.847

-10.074

Personeelskosten Informatiebeheer(DIV)

212.735

219.302

222.886

-3.584

Personeelskosten Facilitaire zaken en huisvesting

833.556

892.215

845.229

46.986

ICT

1.471.053

1.541.696

1.086.027

455.669

Huisvesting

984.034

991.184

934.344

66.840

Uitbestedingskosten bedrijfsvoering

371.107

362,035

298.647

63.388

Concernbrede personeelskosten

891.886

607.716

683.898

-76.182

Bedrijfsvoeringkosten diverse afdelingen

510.744

575.962

488.279

87.683

Totaal overhead

11.658.647

11.623.020

11.221.689

401.331

De overheadkosten 2020 bedragen 40,7%(begroot 43,6%) van de totale kosten van de organisatie (apparaatskosten).

Vennootschapsbelasting
In de begroting 2020 is geen te betalen Vennootschapsbelasting(Vpb) geraamd. Aanvankelijk leek Houten namelijk niet Vpb-plichtig te zijn.
Sinds 1 januari 2016 zijn gemeenten vennootschapsbelastingplichtig voor zover een onderneming wordt gedreven in fiscale zin. Veel gemeenten bieden reclame-exploitanten de mogelijkheid om reclame-uitingen aan te brengen op eigendommen van de gemeente. Commerciële partijen exploiteren de advertentieruimte, waarvoor gemeenten inkomsten ontvangen. Zo ook Houten. Hierbij wordt reclame-exploitanten een exclusief gebruiksrecht gegeven op eigendommen van de gemeente, zoals grond of lichtmasten. Hier kunnen dan reclameobjecten, zoals lichtbakken en abri’s, worden aangebracht.
De Belastingdienst neemt het standpunt in dat dit een belaste activiteit is. Veel gemeenten nemen het standpunt in dat sprake is van normaal vermogensbeheer. Inmiddels zijn de aangiften 2016 tot en met 2018 door onze fiscalist ingediend, welke aansluit bij het standpunt van de belastingdienst. Dit resulteert in de volgende te betalen aanslagen Vpb; 2016 € 28.494, 2017 € 28.450 en 2018 € 24.804. Daarnaast zijn aangaande de nog te betalen Vpb 2019 en 2020 de volgende bedragen opgenomen: € 28.146 en € 24.596

Hierna wordt de derde W-vraag "Wat mag het kosten?" beantwoord.

Wat heeft het gekost?

 Wat heeft het gekost?

Deelprogramma's

Rekening
2019
Primitieve begroting
2020
Begroting na wijziging 2020

Rekening
2020


Verschil begroting na wijziging vs rekening 2020

A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

lasten

A1

Lokale heffingen

655.524

649.385

649.385

646.104

3.281

A2

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

112.000

348.785

348.785

A3

Overhead

11.894.099

12.013.165

11.899.141

11.623.249

275.892

A4

Saldo financieringsfunctie

-177.429

-152.529

-408.062

-404.836

-3.226

A5

Vennootschapsbelasting (VpB)

674

1.000

135.250

-134.250

A6

Overige baten en lasten

2.181.537

1.081.596

3.225.175

5.900.277

-2.675.102

A7

Onvoorzien

62.513

57.013

57.013

A8

Mutaties reserves

3.460.645

902

2.798.264

3.302.521

-504.257

Totaal lasten

18.015.050

13.767.032

18.570.701

21.202.565

-2.631.864

baten

A1

Lokale heffingen

12.925.546

13.021.252

13.017.252

13.024.681

7.429

A2

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

58.278.607

59.370.317

62.845.067

63.127.268

282.201

A3

Overhead

235.452

277.671

276.121

401.560

125.439

A4

Saldo financieringsfunctie

47.009

-4.917

-917

45.220

46.137

A5

Vennootschapsbelasting (VpB)

A6

Overige baten en lasten

2.580.353

921.827

1.393.152

1.800.498

407.346

A7

Onvoorzien

A8

Mutaties reserves

6.836.670

1.806.538

5.168.670

5.172.203

3.533

Totaal baten

80.903.637

75.392.688

82.699.345

83.571.430

872.084

Saldo A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

-62.888.587

-61.625.656

-64.128.644

-62.368.865

-1.759.779

Voor een toelichting op de verschillen vanaf € 75.000 op programmaniveau wordt verwezen naar het jaarrekeninggedeelte bij de Toelichting op staat van baten en lasten per programma.

Lasten

Begroot € 15.772.437
Gerealiseerd € 17.900.043
Afwijking € -2.127.606
Deze pagina is gebouwd op 06/18/2021 08:07:04 met de export van 06/17/2021 14:43:01