Paragrafen

Paragraaf Covid-19

De impact van Covid-19 op de maatschappij is groot. Daarom gaan we in de jaarstukken 2020 in een aparte paragraaf hierop in. We doen dit door:

 • terug te blikken op 2020
 • perspectief te bieden voor 2021
 • in te gaan op de financiële effecten van Covid-19
 • een actualisatie van de risico impact-analyse uit de begroting 2021

1. Terugblik 2020
De wereldwijde corona-crisis (als gevolg van Covid-19) heeft een grote invloed gehad op het economische, sociaal en maatschappelijke leven. Na de eerste besmettingen in maart/april leek er in de zomer enige afzwakking van de besmettingsgraad te zijn. In het najaar stak het virus echter weer hevig de kop op met sterk oplopende besmettingscijfers en een tweede lockdown tot gevolg. Nieuwe maatregelen van het kabinet waren onvermijdelijk. Bij het opstellen (maart 2021) van de jaarstukken lijkt er, ondanks de genomen maatregelen, toch al sprake van een ‘derde golf’. Bepalend voor de omvang van deze ‘derde golf' blijft met name het gedrag van alle inwoners van Nederland. Duidelijk en begrijpelijk is dat het draagvlak onder de bevolking onder druk staat. Om de brede gevolgen (maatschappelijk, economisch en volksgezondheid) beheersbaar te houden is het echter van belang de maatregelen nog vol te houden. Het vaccinatiebeleid is goed op gang gekomen. De eerste resultaten hiervan (wereldwijd) zijn hoopvol. Dit biedt perspectief voor de weg uit de corona-crisis.

In Houten hechten wij grote waarde aan het behoud van het culturele-, sociaal-maatschappelijke waardes en het bedrijfsleven van onze gemeenschap. Wij zijn trots op onze Houtense dynamiek. Die willen wij ook gedurende en ná de coronacrisis behouden. Daarom hebben wij op 7 april 2020 besloten tot een pakket aan hulpmaatregelen voor het ondersteunen van onze lokale ondernemers, zzp’ers, sociaal-maatschappelijke organisaties, (sport)verenigingen en culturele instellingen. Op 2 juni 2020 hebben wij de werking hiervan verlengd tot 1 september 2020.

De besluitvorming over de belangrijkste hulpmaatregelen was als volgt:

 1. Gelet op de uitzonderlijke situatie die door het corona-virus is ontstaan voor alle inwoners van Houten, ondernemers, zzp’ers, maatschappelijke organisaties en (sport)verenigingen de noodzaak te onderkennen om, in aanvulling op de maatregelen van landelijke en regionale overheden, ook lokale economische maatregelen uit te werken om de liquiditeit te waarborgen.
 2. Daarom te bepalen dat, hoewel als gevolg van deze bijzondere situatie de subsidierelaties en exploitanten de overeengekomen activiteiten en prestaties niet of gedeeltelijk niet kunnen uitvoeren in de periode 1 maart - 1 september,:
 1. volledige aanspraken op uitbetaling van subsidie bijdragen en exploitatie bijdragen in stand blijven;
 2. al toegekende bijdragen niet, op basis van geleverde prestaties en uitgevoerde activiteiten, achteraf lager vastgesteld worden;
 3. reguliere betalingen nog steeds op gebruikelijke wijze en op reguliere momenten, niet eerder en niet later, gedaan worden;
 4. overige verplichtingen van subsidierelaties en exploitanten die een vergoeding ontvangen, onverminderd van toepassing blijven.
 1. Daarom aan alle huurders van gemeentelijk vastgoed uitstel te verlenen van de verplichting om huur te betalen in de periode 1 maart - 1 september, indien dit door de huurder wordt verzocht.
 2. Alle subsidierelaties en huurders er op te wijzen dat zij een maximale inspanningsverplichting hebben om gebruik te maken van de landelijke en regionale regelingen die er bestaan om deze situatie het hoofd te bieden en eventuele schade te beperken.

Het beoogd effect van deze hulpmaatregelen is “de gemeente Houten kan, in samenhang met andere overheden en organisaties, haar aandeel leveren om de liquiditeit in de periode 1 maart - 1 september te waarborgen en daarmee zoveel mogelijk er voor te zorgen dat ondernemers, zzp’ers, maatschappelijke organisaties en (sport)verenigingen ook na de crisis voort kunnen bestaan. Tevens kan de gemeente Houten hiermee een goed voorbeeld geven en anderen vragen hun voorbeeld te volgen. De kansen voor de lokale gemeenschap te verbeteren en de sociale cohesie zoveel mogelijk te behouden”.

Aanvullend op de besluitvorming over deze algemene hulpmaatregelen zijn specifieke besluiten genomen over steunaanvragen van ondernemers, zzp’ers, maatschappelijke organisaties en (sport)verenigingen. Op basis hiervan kunnen we stellen dat gegeven de omstandigheden het culturele, sociale en bedrijfsleven van onze gemeenschap ook tijdens de coronacrisis in heel 2020 redelijk in stand is gehouden.

2. Perspectief 2021
Vanaf december 2020 is er sprake van een tweede lockdown. Deze houdt zeker aan in het eerste kwartaal van 2021. Mogelijk nog langer omdat er nog steeds sprake is van een onzeker verloop van het (muterende) coronavirus. Zo beïnvloedt het virus ook in 2021 nog steeds een ieders dagelijks leven. En heeft het nog steeds een enorme impact op het culturele-, sociaal-maatschappelijke leven  en bedrijfsleven. Daarom hebben wij op 2 maart 2021 besloten over een nieuw pakket aan sociaal-economische hulpmaatregelen voor de eerste helft van 2021. Een pakket dat onze inwoners, ondernemers, zzp’ers, maatschappelijke organisaties en (sport)verenigingen perspectief biedt voor deze eerste periode van 2021. In eerste instantie t/m 30 juni. Half juni wordt gekeken of verlenging van genomen besluiten nodig is. Ook zullen dan, indien nodig, nieuwe aanvullende hulpmaatregelen worden overwogen mede afhankelijk van de insteek van de Rijksoverheid.

Bij het nadenken over en uitwerken van het pakket aan sociaal-economische hulpmaatregelen, is gebruik gemaakt van de ervaringen uit het crisisjaar 2020. Om zo voort te borduren op hetgeen goed is gegaan en bij te sturen op zaken die we, met de kennis van nu, anders willen aanpakken. Op basis daarvan komt het nieuwe pakket aan sociaal-economische hulpmaatregelen voor de eerste helft van 2021 in hoofdlijnen op het volgende neer:

1.

Zo nodig, maatregelen met betrekking tot de kwijtschelding van 50% van de huur van gemeentelijke accommodaties
(1 januari t/m 30 juni 2021)

2.

Zo nodig, maatregelen voor de terrassen en evenementen en/of breder voor de lokale economie/centra. Kijk hierbij naar een win-win situatie

3.

Maatregel om toegekende (subsidie) bijdragen niet, op basis van geleverde prestaties en uitgevoerde activiteiten, achteraf lager vast te stellen
(1 januari t/m 31 december 2021

4.

In aanvulling op landelijke regelingen maatregelen met betrekking tot sport (regeling amateursportverenigingen), en ook voor de zwembaden (regeling zwembaden) et cetera.
(1 januari t/m 30 juni 2021)

5.

In aanvulling op landelijke regelingen maatregelen met betrekking tot specifieke maatschappelijke partners. Hoe kunnen we cruciale maatschappelijke belangen ondersteunen/versterken?
(1 januari t/m 30 juni 2021)

Evenals in 2020 zullen we steunaanvragen op basis van dit pakket hulpmaatregelen afwegen en hierover apart besluiten.

3. Financiële effecten Covid-19
De raad is in 2020 en 2021 via raadsinformatiebrieven en bijpraatavonden (24 november 2020 en
8 maart 2021) geïnformeerd over de financiële stand van zaken Covid-19. De financiële effecten monitoren we met het dashboard Indicatie kosten Covid-19 2020-2021. Hierin worden de kosten en ontvangen compensatie van het Rijk in samenhang in beeld gebracht. In 2020 hebben we 3 tranches ‘compensatie coronakosten medeoverheden’ ontvangen van het Rijk, te weten:

28 mei 2020

€ 366.000

(looptijd 2020)

31 augustus 2020

€ 1.089.000

(looptijd 2020-2021)

16 december 2020

€ 539.000

(looptijd 2020-2021)

Daarnaast is op 19 november 2020 onze aanvraag (€ 122.000) voor de SPUK-regeling sport corona gehonoreerd. Deze regeling voorziet in een compensatie voor verhuurders van gemeentelijke sportaccommodaties in geval van kwijtschelding van de huur aan gebruikers.

De ontvangen compensatie is ingezet ter dekking van extra gemaakte kosten en/of minder ontvangen inkomsten. Van de ontvangen compensatie is op basis van besluitvorming t/m 16 februari 2021 nog
€ 957.000 beschikbaar. Op basis van besluitvorming door de raad over de maandelijkse begrotingswijziging december is dit bedrag bij de resultaatbepaling van de jaarrekening 2020 gestort in de bestemmingsreserve Overlopende posten. Hierdoor blijven deze middelen in 2021 beschikbaar voor het doel (Covid-19) waarvoor deze door het Rijk beschikbaar zijn gesteld.

In de tabel hieronder is een overzicht opgenomen van de kosten en compensatie.

Financiële effecten Covid-19 (t/m besluitvorming 16 februari 2021)

Omschrijving

bedrag
* € 1.000

Kosten

Kwijtschelding huur Theater aan de Slinger periode 1 maart - 1 juli

50

Kwijtschelding van een belangrijk gedeelte van de huur Van Houten & Co (1 maart - 1 september)

50

Kwijtschelding van een deel van de huur Optisport voor extra toezicht

18

Meer kosten voor participatie, communicatie en inhuur ten behoeve van de Ruimtelijke Koers Houten 2040

45

Doorbetaling maandelijkse bijdrage stichting OPA Schalkwijk en Houten (1 maart - 1 september)

12

Kwijtschelden huur gemeentelijke buitensportaccommodaties (1 maart - 1 juni)

69

Kosteloos annuleren huur gemeentelijke binnensportaccommodaties (1 maart - 1 juni)

83

Kwijtschelding terrashuur (100% 1 maart - 1 juni en 50% 1 juni - 1 september) en 100% kwijtschelding leges evenementen

12

Kwijtschelding (50%) verhuur accommodaties (1 maart - 1 juli) aan commerciële organisaties

35

Eénmalige financiële bijdrage Stichting Present voor het project Sociaal Tuinieren

15

Kwijtschelding (50%) huur Optisport (1 maart - 1 juni) doordat de accommodaties niet beschikbaar waren

40

Kwijtschelding deel van de huur Cultureel Centrum De Wiese Schalkwijk over 2020

21

Creatieve oplossingen bij noodopvang kwetsbare kinderen op speciaal (basis) onderwijs voor 2021

30

Coronasteun aan Stichting Sociaal Team Houten gericht op wachtlijstbeheer en tijdig ondersteunen van gezinnen, kinderen en jongeren

50

Tijdelijke versterking formatie als gevolg van Covid-19:

 • Team Bedrijfsvoering (vakgroep control)
 • Team Uitvoering Beheer (afvalcoach)
 • Team Advies en Ondersteuning (crisisbeheersing)
 • Team Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (BOA’s)
 • Team Samenleving (sociaal domein)
 • Team Advies en Ondersteuning (crisisbeheersing)
 • Team Dienstverlening (projectleider organisatie Tweede Kamer Verkiezingen)

20
63
28
116
111
22
34

Diverse andere kosten en inkomsten
(betreft onder andere kosten die in de jaarrekening 2020 tot uitdrukking komen en waar compensatie tegenover staat)

291

Subtotaal kosten

1.215

Compensatie

1e tranche compensatie van het Rijk

301

2e tranche compensatie van het Rijk

646

3e tranche compensatie van het Rijk

90

Verlening SPUK-regeling sport corona (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties)

122

Subtotaal compensatie

1.159

Totale kosten (inclusief compensatie door het Rijk) 2020/2021
(zie dashboard Indicatie financiële effecten Covid-19 t/m 16 februari 2021)

56

Bovenstaand overzicht is exclusief de Tozo-regeling. Deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers wordt door de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) voor de gemeente Houten uitgevoerd. De middelen die wij hiervoor van het Rijk ontvangen worden beschikbaar gesteld aan de WIL. De rapporteert in haar jaarrekening ook over de besteding van deze middelen door middel van een zogenaamde Sisa-verklaring.

4. Actualisatie risico impact-analyse naar aanleiding van Covid-19
In de begroting 2021 is, op basis van een risicoanalyse, de financiële impact van Covid-19 voor 2021 op hoofdlijnen in beeld gebracht. Deze risico-inschatting is van belang in relatie tot de omvang van de vermogenspositie waaronder de beklemde algemene reserve. De beklemde algemene reserve moet niet alleen voldoende zijn om de huidige risico’s te kunnen opvangen, maar ook een buffer zijn voor toekomstige risico’s. In de jaarstukken 2020 wordt deze risico impact-analyse geactualiseerd. En wordt de betekenis hiervan voor de vermogenspositie in beeld gebracht. Dit laatste doen we op basis van het scenario dat de raad bij de begroting 2021 op 27 oktober 2020 heeft vastgesteld. De actualisatie is op basis van de huidige inzichten en de inzichten die we in het afgelopen crisisjaar hebben opgedaan uitgevoerd. Hieronder wordt achtereenvolgens ingegaan op:

 • de risico-inschatting van de financiële impact van Covid-19 voor 2021
 • de financiering van de financiële impact van Covid-19 en de gevolgen hiervan
 • actualisatie impact op financiële kengetallen

1.1 Risico-inschatting financiële impact van Covid-19 voor 2021
Uitgangspunt bij de actualisatie is: wat zijn de gevolgen van Covid-19 bij een voortzetting van de huidige situatie voor 2021. Een risico-analyse is en blijft altijd gebaseerd op aannames / verwachtingen nu, met mogelijke gevolgen voor later. Dit betekent dat de werkelijkheid straks met grote mate van waarschijnlijkheid anders zal zijn. De risico’s zijn ingedeeld naar de categorieën economie en werk, sociaal maatschappelijk en ruimtelijke impact.

Tabel: Economie en werk: risico impact-analyse voor 2021 van de 1,5 meter-samenleving

Als gevolg van …..

Bestaat de kans dat …..

Met als gevolg (dat) …..

Financiële indicatie
(in bandbreedte)1.

1. Inkomsten van het Rijk (algemene uitkering uit het gemeentefonds)

Een economische recessie

De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt verlaagd

Noodzakelijke ombuigingen voor een sluitende begroting 2021.

Nihil.
In de meicirculaire 2020 heeft het Rijk het accres voor de algemene uitkering voor 2021 ‘bevroren’.

2. Inkomsten uit belastingen en heffingen

Terughoudend gedrag bij mensen om hotel-accommodaties te bezoeken

De bezettingsgraad lager is dan normaal

Een lagere dan begrote opbrengst uit toeristenbelasting.

€ 0,06 - € 0,11 miljoen.
Inschatting van een 30% - 50% lagere opbrengst ten opzichte van de begroting.

3. Continuïteit bedrijfsvoering

De landurige periode van thuiswerken en de impact hiervan op het welzijn van onze medewerkers in de binnen- en buitendienst, maar ook op die van medewerkers van organisaties waar wij mee samenwerken

Het ziekteverzuim zal toenemen (burn-out gerelateerde klachten)

De primair noodzakelijke dienstverlening aan inwoners,  bedrijven en andere partners onder druk komt te staan.

€ 0,20 - € 0,40 miljoen.
De jaarplannen zijn voor de organisatie een instrument om te sturen op inhoud, inzet van capaciteit en haalbare planningen. Dit is nodig om resultaten te kunnen boeken en tegelijkertijd de werkbelasting voor de medewerkers gezond te houden.
Bij het opstellen van de plannen voor 2021 is extra aandacht besteed aan de bijzondere omstandigheid waar wij ons als maatschappij en dus ook als organisatie momenteel in bevindenWat betekent dit voor de medewerkers en de haalbaarheid van de plannen? Gegeven deze bijzondere context houden we rekening met extra kosten. Dit om personeel te kunnen inhuren ter voorkoming van uitval van personeel en zo toch onze doelstellingen zo veel mogelijk te kunnen blijven realiseren.

4. Financiële ondersteuning WIL

Een economische recessie

De werkloosheid toeneemt

Een toename van het aantal bijstands-gerechtigden en daarmee mogelijk ook de uitvoeringskosten van de organisatie.

Nihil
In 2020 is geen groei te zien van het aantal bijstandsgerechtigden.
Het effect daarvan is ook zichtbaar in de jaarrekening 2020. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de landelijke regelingen (NOW en TOZO) die als steun-maatregelen gelden voor ondernemers en zzp’ers. Op basis van de huidige inzichten en de verlengde steunmaatregelen van het Rijk ligt een groei van het aantal bijstands-gerechtigden ook voor 2021 niet in de lijn der verwachting. Voor daarna wordt het onzeker. Dit is sterk afhankelijk van de afbouw van de steunmaatregelen in relatie tot de besmettings-cijfers en het vaccinatie-beleid. En in hoeverre getroffen sectoren zich kunnen herstellen, ondernemers inspelen op nieuwe mogelijkheden en mensen die werkloos zijn geraakt de overstap kunnen maken naar corona groei-sectoren.

Tabel: Sociaal maatschappelijk: risico impact-analyse voor 2021 van de 1,5 meter-samenleving

Als gevolg van …..

Bestaat de kans dat …..

Met als gevolg (dat) …..

Financiële indicatie
(in bandbreedte)

5. Gemeenschappelijke regelingen, subsidierelaties (Theater a/d Slinger en Van Houten & Co) en sportverenigingen

Het uitvoeren, handhaven en naleven van de RIVM-richtlijnen in de 1,5 meter samenleving

Gemeenschappelijke regelingen (GR’s)
Er sprake is van hogere uitvoeringskosten en/of lagere inkomsten uit verhuur en/of pacht

De bijdrage van de deelnemers aan de GR’s onvoldoende is voor een sluitende exploitatie-begroting.

Nihil
In 2020 hebben we gezien dat de belangrijkste corona-gerelateerde GR’s geen extra bijdragen aan deelnemers hebben gevraagd. Het betreft de VRU, GGDrU en de WIL. De VRU en GGDrU worden rechtstreeks voor de extra kosten door het Rijk gecompenseerd. Voor de WIL geldt de TOZO-regeling. Deze is kostendekkend.

Theater a/d Slinger
De opbrengsten uit horeca, verhuur en kaartverkoop (film en theater) verminderen én er extra kosten moeten worden gemaakt voor de uitvoering van de RIVM-richtlijnen

Er sprake is van een negatief exploitatie-resultaat en dat er verder moet worden ingeteerd op het eigen vermogen waardoor er geen sprake meer is van een financieel gezonde organisatie.

€ 0,18 miljoen
Theater a/d Slinger heeft op basis van een aantal aannames ten aanzien van Covid-19 effecten een begroting 2021 opgesteld. Deze begroting heeft een negatief exploitatie-resultaat.

Houtense Cultuurtafel
De culturele organisaties in Houten geen of onvoldoende inkomsten kunnen generen om hun eigen doorlopende (huisvestings)kosten te kunnen financieren.

Deze organisaties (verenigingen, bedrijven, zzp’ers et cetera) hun (digitale) aanbod nu moeten stoppen en zelfs helemaal afhaken. Hierdoor bestaat de kans dat er na-corona onvoldoende diversiteit in aanbod is op cultureel gebied in Houten voor jong en oud.

€ 0,20 - € 0,30 miljoen
Dit is een eerste indicatie van de benodigde financiële ondersteuning om deze periode door te komen. Daarna zal het zeker nog 3-5 jaar duren voor de cultuursector terug is van waar het vandaan komt.

Van Houten & Co
De opbrengsten uit verkopen, giften en donaties, verhuur en overige opbrengsten verminderen, maar ook dat sprake is van lagere kosten

Er sprake is van een negatief exploitatie-resultaat en dat er verder moet worden ingeteerd op het eigen vermogen waardoor er geen sprake meer is van een financieel gezonde organisatie en de kwetsbare Houtenaren minder kunnen worden ondersteund.

€ 0,13 miljoen
Van Houten & Co heeft in februari 2021 een overzicht opgesteld met daarin de impact van de Covid-19 maatregelen in 2020. Hierbij is gekeken naar afname van kosten, maar ook opbrengst derving. Per saldo is het effect hiervan voor de periode 15 maart -           31 december 2020
€ 96.800. De financiële indicatie in deze risico impact-analyse is gebaseerd op de aanname dat dit ook in heel 2021 van toepassing is.

Het uitvoeren, handhaven en naleven van de RIVM-richtlijnen in de 1,5 meter samenleving

Sportverenigingen
De financiële situatie van veel sportvereinigingen verder onder druk komt te staan door doorlopende vaste kosten (bijvoorbeeld huur) en lagere inkomsten (bijvoorbeeld bar-inkomsten en inkomsten uit trainingen), maar ook door het opzeggen van lidmaatschappen door leden

Het tarief voor een lidmaatschap substantieel moet worden verhoogd om tot een sluitende begroting te komen. Dit kan tot ongewenste effecten leiden zoals minder beweging door de inwoners van Houten.

€ 0,22 miljoen .
Voor binnensport-accommodaties is het de verwachting dat voor het eerste halfjaar 2021 zeer beperkte mogelijkheden zijn. Indien wordt besloten tot het kwijtschelden van de huurkosten voor deze periode kost dit (obv het 4e kwartaal 2020) € 158.000.

Voor buitensport-accommodaties is de verwachting positiever. Buitensport is namelijk in het eerste kwartaal 2021 in zekere mate mogelijk. De verwachting is dat dit in het tweede kwartaal verder wordt uitgebreid. Indien wordt besloten tot het kwijtschelden (45%) van de huurkosten voor het eerste halfjaar 2021 kost dit (obv het 4e kwartaal 2020) € 58.000.

Zwembaden
Ook in (de zomer) 2021 geen ‘normaal’ seizoen kan worden gedraaid en de exploitatie (inclusief dekking uit reserves) niet langer sluitend is

Faillissement moet worden aangevraagd en zwembaden moeten sluiten.

PM
Voor IJsbanen en zwembaden komt een specifieke uitkering van het ministerie van VWS beschikbaar. Er is naar verwachting circa € 180 miljoen beschikbaar. Mocht het beschikbare budget op basis van de aanvragen worden overschreden, dan worden de aangevraagde bedragen naar rato toegekend. In dat geval zou de gemeente kunnen compenseren.
NB: De gemeente loopt geen financieel risico als de aanvraag niet geheel wordt toegekend. Het is namelijk toegestaan om voorwaarden te stellen aan de steun.

6. Inkoop / leveranciers / contractmanagement

De nieuwe (tijdelijke) 1,5 meter samenleving en/of de daarmee gepaard gaande economische recessie

Wmo (1)
Mensen (vooral die tot een risicogroep behoren) meer individualistischer worden

De vraag naar vervoersvormen gaat veranderen van collectief (bijvoorbeeld regiotaxi) naar individueel (bijvoorbeeld eigen budget).

PM
Deze ontwikkeling is betrokken bij het in 2020 geactualiseerde Wmo Beleidskader. In eerste instantie is er sprake van een verschuiving van kosten (collectief naar individueel).

Wmo (2 )
Er meer behoefte is aan dagbesteding, begeleiding en/of huishoudelijke hulp

De budgetten van deze openeinde regelingen ontoereikend zijn.

Nihil
Er is in 2020 een groei te zien van vooral de vraag naar huishoudelijke ondersteuning. Echter hiervoor geldt dat dit niet aantoonbaar met Covid-19 heeft te maken. Ook bij de vraag naar dagbesteding en/of begeleiding is geen Covid-19 effect waarneembaar.

Jeugdhulp
Het aantal geïndiceerde toeneemt

De budgetten van deze openeinde regelingen ontoereikend zijn.

PM
Op basis van de laatste inzichten over 2020 is er nog geen duidelijk corona-effect te zien. Alleen bij individuele begeleiding is een stijging te zien, maar de vraag is af deze corona-gerelateerd is.
In het algemeen geldt dat corona-effecten zich bij jeugdhulp moeilijk laten meten. Vaak speelt er problematiek die alleen door corona meer zichtbaar worden.

Peutergroep
Als gevolg van een stijging van de werkeloosheid meer mensen een beroep doen op de peuteropvang-toeslag in plaats van op de kinderopvangtoeslag

Het beschikbare budget, waaruit ook de voorschoolse educatie (VE) wordt gefinancierd ontoereikend is.

€ 0,02 - € 0,04 miljoen
Hierbij wordt rekening gehouden met een stijging van 20% - 40% ten opzichte van het huidige aantal (circa 55).

Leerlingenvervoer
De vraag naar individueel vervoer toeneemt door crisissituaties in gezinnen. Bijv.uithuisplaatsingen en overbelaste gezinnen die hun kinderen niet meer zelf kunnen brengen. Daarnaast neemt de  instabiliteit voor kinderen op scholen toe, waardoor er meer verschuivingen plaatsvinden.

Vervoersbedrijven deze extra kosten declareren bij de gemeente.

0,03 - € 0,05 miljoen
Het daadwerkelijke financiële effect wordt ook beïnvloed door marktwerking. Op dit moment is er namelijk een flink tekort aan chauffeurs voor doelgroepenvervoer.

Tabel: Ruimtelijke impact: risico impact-analyse voor 2021 van de 1,5 meter-samenleving

Als gevolg van …..

Bestaat de kans dat …..

Met als gevolg (dat) …..

Financiële indicatie
(in bandbreedte)

7. Inkomsten grondexploitaties

Stagnatie in de uitvoering van de Ruimtelijke agenda

Woningbouwprojecten vertragen

Plankosten een half jaar tot een jaar langer door lopen.

€ 0,25 - € 0,50 miljoen.

Op een rentestijging van 0,5% - 2,0% op de geld- en kapitaalmarkt

Hogere rentekosten over de nog terug te verdienen kosten.

€ 0,08 - € 0,33 miljoen.
De huidige rente in de grondexploitatie is 0%.

Een stijging van het huidige prijspeil voor de kosten met 0,5% - 1,5%

Te maken kosten hoger moeten worden geraamd.

€ 0,18 - € 0,55 miljoen
In de herziene grondexploitatie maart 2021 is rekening gehouden met een kostenstijging van 1,5%.

8. Compensatie extra kosten als gevolg van corona door het Rijk

De nieuwe 1,5 meter-samenleving

In 2021 ook nog sprake is van Covid-19 gerelateerde kosten / minder inkomsten

Het Rijk deze niet (geheel) compenseerd, omdat ervan uitgegaan wordt dat gemeenten zelf in hun begroting hebben geanticipeerd op deze nieuwe werkelijkheid.

€ 0,84 - € 1,03 miljoen
Het Rijk heeft in 2020 middels 3 tranches compensatie beschikbaar gesteld. Deze compoensatie heeft vooral betrekking op beleidsinhoudelijke terreinen. Niet of minder op bedrijfsvoerings-vraagstukken en/of vraagstukken met een Ruimtelijke impact. Bij deze globale indicatie is dan ook uitgegaan van een consistente lijn van compensatie in 2020. Concreet betekent dit
dat uitgegaaan wordt van compensatie voor de kosten zoals deze bij de onderwerpen 2, 5 en 6 in de tabel zijn opgenomen.

In de volgende tabel is het bovenstaande samengevat.

Tabel: financieel resumé risico impact-analyse van de 1,5
meter-samenleving

bedragen x € 1 miljoen

Nr.

Omschrijving

Financiële indicatie

ondergrens

bovengrens

Economie en werk

1.

Inkomsten van het Rijk (Algemene uitkering uit het gemeentefonds)

nihil

nihil

2.

Inkomsten belastingen en heffingen

0,06

0,11

3.

Continuïteit bedrijfsvoering

0,20

0,40

4.

Financiële ondersteuning WIL

nihil

nihil

Overige / onvoorzien ontwikkelingen

0,25

0,75

Totaal Economie en werk

0,51

1,26

Sociaal maatschappelijk

5.

Gemeenschappelijke regelingen, subsidierelaties (Theater a/d Slinger en Van Houten & Co) en sportverenigingen

0,73

0,83

6.

Inkoop / leveranciers / contractmanagement

0,05

0,09

Overige / onvoorziene ontwikkelingen

0,25

0,75

Totaal Sociaal maatschappelijk

1,03

1,67

Ruimtelijke impact

7.

Inkomsten grondexploitaties

0,51

1,38

Totaal Economie en werk, sociaal maatschappelijk en
ruimtelijke impact

2,05

4,31

Compensatie extra kosten als gevolg van corona door het Rijk

8.

Compensatie rijksoverheid

0,84

1,03

Totaal

1,21

3,28

Gemiddelde

2,25

Totaal exclusief grondexploitaties

0,70

1,90

Gemiddelde exclusief grondexploitaties

1,30

1.2 Financiering van de financiële impact van Covid-19 en de gevolgen hiervan
De financiële gevolgen van de 1,5 meter-samenleving zijn in eerste instantie incidenteel. Indien het effect van een economische crisis van dusdanige invloed is op de algemene uitkering uit het gemeentefonds zullen later wellicht ombuigingen noodzakelijk zijn om een structureel sluitende begroting op te stellen. Bij de actualisatie is dus alleen gekeken naar het incidenteel dekken van de financiële indicatie van de risico impact-analyse en de gevolgen hiervan voor het eigen vermogen.

In de onderstaande tabellen is het financieel resumé van de financiële indicatie van de risico impact-analyse weergegeven én de financiële ruimte binnen het eigen vermogen om dit af te dekken.

Tabel: totaal financiële indicatie risico impact-analyse van de 1,5 meter-samenleving

bedragen x € 1 miljoen

Omschrijving

Financiële indicatie

ondergrens

bovengrens

Totaal Economie en werk en Sociaal maatschappelijk

1,54

2,93

Gemiddelde

2,24

Totaal Ruimtelijke impact

0,51

1,38

Gemiddelde

0,95

Totaal compensatie rijksoverheid

0,84

1,03

Gemiddelde

0,94

Totaal

1,21

3,28

Gemiddelde

2,25

Tabel: financiële ruimte binnen het eigen vermogen

bedragen  x € 1.000

Omschrijving

Financiële ruimte
(prognose 1 januari 2021 – ondergrens c.q. norm )

Vrije algemene reserve

862

Beklemde algemene vrije reserve

1.840

Bestemmingsreserves

n.v.t

Ratio weerstandsvermogen grondexploitaties[1] is 1,0 en moet vallen binnen een bandbreedte van 0,8 - 1,2

Er zijn verschillende opties om de financiële indicatie van de risico impact-analyse vanuit het eigen vermogen (incidenteel) af te dekken. Bij de besluitvorming door de raad over de begroting 2021 is gekozen voor scenario 3, te weten:
Financiering vanuit:

 • risicobuffer grondexploitaties
 • vrije algemene reserve
 • beklemde algemene reserve
 • herijking inzet bestemmingsreserves

Bij de uitwerking van het scenario is aangegeven, door middel van een kleuren indicatie, wat het gevolg is van de voorgestelde financieringsvorm waarbij:

Goed

Ondergrens of ratio voldoet aan uitgangspunten zoals door de raad geformuleerd.

Aandacht

Ondergrens of ratio voldoet niet meer aan uitgangspunten zoals door de raad
geformuleerd, maar de onderschrijding is beperkt. Hierdoor is er tijd om eventuele
aanvullende beheersmaatregelen uit te werken. Besluitvorming is dan gericht op eerste
bestuursrapportage 2021 en/of de perspectiefnota 2022.

Actie

Direct aanvullende beheersmaatregelen en/of besluitvorming door de raad nodig.

In de tabel hieronder is scenario 3 op basis van de huidige inzichten geactualiseerd.

Omschrijving

Gemiddelde
financiële
indicatie

Financiering
vanuit

Gevolgen voor ondergrens reserve en/of ratio weerstandsvermogen

Exclusief
Covid-19

Inclusief
Covid-19

Gevolg

Ruimtelijke
impact

€ 0,950 miljoen

Risicobuffer
grondexploitaties

Ratio 1,3
(= ruim
    voldoende)

Ratio 1,0
(= voldoende)

Werk en
inkomen en
Sociaal
Maatschappelijk (inclusief compensatie door het Rijk)

€ 1,300 miljoen

Vrije algemene
reserve
(€ 0,812 miljoen)

€ 3,423 miljoen

€ 2,491 miljoen

Ratio 1,46
(= ruim
   voldoende)

Ratio 1,26        (= voldoende)

Beklemde
algemene
reserve
(€ 0,488 miljoen)

€ 16,840 miljoen

€ 16,352 miljoen

Ten opzichte van de risico impact-analyse in de begroting 2021 is het risico afgenomen van € 3,82 miljoen naar € 2,25 miljoen. De huidige omvang van de vrije en beklemde algemene reserve en het weerstandsvermogen van de grondexploitaties zijn, op basis van de door de raad gestelde voorwaarden, voldoende om dit risico af te dekken. Hierdoor is een herijking van de inzet van bestemmingsreserves niet meer nodig.

1.3 Actualisatie impact op financiële kengetallen
De gevolgen van de financiële indicatie van de risico impact-analyse van de 1,5 meter-samenleving zijn ook doorgerekend voor een tweetal belangrijke financiële kengetallen, te weten de netto schuldquote en de solvabiliteitsratio.

Netto schuldquote
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.
Het ministerie van BZK en de VNG adviseren om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen.

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de medeoverheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.
Het ministerie van BZK en de VNG adviseren om de solvabiliteitsratio als een signaalwaarde te beschouwen waarbij een ratio van minimaal 20% wordt geadviseerd.

Tabel: financiële kengetallen op basis van financiële indicatie risico impact-analyse van de 1,5 meter-samenleving

Netto schuldquote 2020

Solvabiliteitsratio 2020

Norm
maximaal

Exclusief
Covid-19

Inclusief
Covid-19

Gevolg

Norm
minimaal

Exclusief
Covid-19

Inclusief
Covid-19

Gevolg

130%

70%

71%

20%

30%

29%

Zoals uit bovenstaande tabel is op te maken blijven de ratio ook na de verrekening van de indicatieve effecten van Covid-19 voldoen aan de normen.
[1] Op basis van herziening maart 2021 én inclusief een onttrekking voor een indicatie van een start- c.q.
   werkkapitaal voor de uitvoering van de Ruimtelijke Koers Houten 2040. Dit vooruitlopend op de besluitvorming
   van de raad hierover in 2021.

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2021 08:07:04 met de export van 06/17/2021 14:43:01