Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

In de paragraaf Lokale heffingen in de begroting worden de beleidsuitgangspunten voor de gemeentelijke belastingen en rechten weergegeven. In de paragraaf Lokale heffingen in de jaarstukken geven we inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen, zowel beleidsmatig als financieel, die zich hebben voorgedaan in het afgelopen jaar.

Belangrijkste ontwikkelingen in 2020
Bij de afvalstoffenheffing is er in 2020 sprake van hogere prijzen voor de afvalverwerking(AVU) restafval en plastic, metalen en drinkkartons en lagere opbrengsten separaat ingezamelde vuilsoorten zoals kunststof en papier. Door het thuiswerken hebben de bewoners meer afval thuis, dus moest er vaker geleegd worden. Gevolg hogere transport- en verwerkingskosten. Ook was het bezoek aan het afvalscheidingsstation tijdens de coronatijd meer dan andere jaren.
Ook de opbrengst afvalstoffenheffing is lager dan begroot. Dit komt doordat de hogere kosten afvalverwerking te laat bekend waren om meegenomen te worden in de tariefberekening 2020. Hierdoor is een onttrekking uit de Voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing noodzakelijk. Deze voorziening bleek echter niet toereikend te zijn om deze tekorten goed te maken, zodat uiteindelijk € 269.000 ten laste van het begrotingssaldo komt. Bij de opbouw van de begroting 2021 en de tariefbepaling 2021 is de vulling van deze voorziening meegenomen.

Overzicht geraamde inkomsten per belastingsoort
In onderstaand overzicht zijn de geraamde en werkelijke opbrengsten per belastingsoort opgenomen.

 x € 1

Omschrijving

Rekening
2019

Raming
2020

Rekening
2020

Verschil
2020

Afvalstoffenheffing

4.104.902

4.708.454

4.627.571

-80.883

Hondenbelasting

172.894

177.064

166.221

-10.843

Leges algemeen

2.058.167

1.517.880

1.681.259

163.379

Lijkbezorgingsrechten

146.182

141.402

137.205

-4.197

Marktgelden

3.416

-3.416

Onroerend zaakbelasting

12.543.871

12.671.782

12.728.681

56.899

Rioolheffing

2.494.365

3.044.194

2.992.389

-51.805

Toeristenbelasting

208.780

168.406

129.780

-38.626

Totaal opbrengst

21.729.162

22.432.598

22.463.105

30.507

Toelichting op afwijkingen < € 75.000

Leges algemeen
De afwijking op de leges algemeen € 163.000 positief wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat in 2020 de opbrengst van leges voor bouwvergunningen veel hoger zijn uitgevallen dan eerder geraamd (€ 195.000V). Dit is veroorzaakt door enkele grote plannen, welke niet voorzien waren.
De resterende € 32.000 negatief is toe te schrijven aan overige kleine verschillen bij de overige leges zoals rijbewijzen, paspoorten en huwelijken e.d..

Afvalstoffenheffing
Zie verklaring bij de Tekst Toelichting op afwijkingen 2020.

Lokale lastendruk
In onderstaande tabel is de lastendruk in Houten in 2020 weergegeven, voor zowel eigenaar-gebruikers als huurders. Zoals gebruikelijk in woonlastenoverzichten worden hierbij de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing betrokken. Het uitgangspunt is een meerpersoonshuishouden. Als peildatum voor de WOZ-waarde 2020 geldt 1 januari 2019. Deze waarde is alleen van toepassing op het belastingjaar 2020.

x € 1

Omschrijving

Bron

Rekening 2017

Rekening 2018

Rekening 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Afvalstoffenheffing

WSJG

197

197

230

258

258

Rioolrechten

WSJG

110

112

114

145

145

Totaal gebruiker

307

309

344

403

403

OZB eigenaar

WSJG

380

379

386

381

*) 389

Totaal eigenaar/gebruiker

687

688

730

784

792

*) gemiddelde woningwaarde is hoger (€ 350.000) dan waarmee in de raming is rekening gehouden (€ 343.000)

Bij de calculatie voor de woonlasten voor meerpersoonshuishouden (mphh) die COELO hanteert, staat de gemeente Houten op de 181e plaats (€ 789). In 2019 was dit de 128e plaats. Provinciaal staat Houten op de 11e plaats (2019 8e).

In onderstaande tabel zijn enkele vergelijkende cijfers uit de Atlas van de lokale lasten 2020
opgenomen.

Vergelijking woonlasten mphh

Omschrijving

Woonlasten COELO

Procentuele vergelijking

Positie ranglijst

Landelijk goedkoopste gemeente 

Aalten

 € 573

73%

1

Gemeente Houten

€ 789

100%

181

Landelijk duurste gemeente 

Bloemendaal

€ 1.440

183%

377

Provinciaal goedkoopste gemeente

Veenendaal

€ 609

77%

1

Gemeente Houten

 € 789

100%

11

Provinciaal duurste gemeente

Bunnik

€ 1.021

129%

26

Indicatoren
In onderstaande tabel zijn de van toepassing zijnde BBV-indicatoren binnen het taakveld 'Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en stedelijke vernieuwing (Vhrosv)' per 1 januari van het betreffende jaar opgenomen.

Omschrijving

Bron

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2020

Gemeentelijke woonlasten in euro eenpersoons-huishouden (BBV)

Coelo

554

561

560

588

623

Gemeentelijke woonlasten in euro meerpersoons-huishouden (BBV)

Coelo

681

687

688

730

789

Gemiddelde WOZ-waarde koopwoningen x € 1.000 (BBV)

WSJG

254

278

301

321

350

 

Kwijtscheldingsbeleid
Bij kwijtschelding van belasting wordt de 100% norm van de relevante bijstandsnorm gehanteerd. Voor de overige regels wordt het rijksbeleid gevolgd. Op grond van de belastingverordeningen kan kwijtschelding worden verleend voor de afvalstoffenheffing, hondenbelasting (alleen de eerste hond), rioolheffing en in zéér uitzonderlijke gevallen de onroerende-zaakbelasting. Voor de overige belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.

x € 1

Soort belasting

2017

2018

2019

2020

Afvalstoffenheffing

116.149

117.968

131.230

135.525

Hondenbelasting

5.733

4.759

5.014

4.428

Onroerend zaakbelastingen

Rioolheffing

66.963

66.779

67.507

77.804

Totaal

188.846

189.505

203.751

217.757

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2021 08:07:04 met de export van 06/17/2021 14:43:01