Paragrafen

Paragraaf Verbonden partijen

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding
De gemeente bepaalt waar de gemeentelijke taken worden uitgevoerd. De meeste taken voert de gemeente in eigen hand uit. Een aantal publieke taken wordt met andere gemeenten of organisaties gezamenlijk uitgevoerd en zijn ondergebracht bij verbonden partijen. Dit zijn privaatrechtelijke en publiekrechtelijke organisaties waar wij een financieel én een bestuurlijk belang in hebben. Privaatrechtelijke organisaties kunnen stichtingen, verenigingen en vennootschappen zijn. In geval van een vennootschap wordt de term 'deelneming' gebruikt en participeert de gemeente via aandelen in de vennootschap. De samenwerking tussen gemeenten in publiekrechtelijke constructies gebeurt op basis van gemeenschappelijke regelingen.

Voor de betekenis van de begrippen ‘bestuurlijk belang’ en ‘financieel belang’ sluiten we aan bij de definities in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en in de bijbehorende circulaires.

  • bestuurlijke relatie: de gemeente heeft zeggenschap over de verbonden partij door vertegenwoordiging in het bestuur en/of stemrecht. Er is een bestuurlijk belang als een wethouder, raadslid of ambtenaar namens de gemeente in het bestuur van de verbonden partij plaatsneemt of namens de gemeente stemt. Bij zitting in een toezichthoudend orgaan is er alleen een bestuurlijk belang als wij een besluitvormende stem hebben.
  • financieel belang: de gemeente kan een bedrag dat aan een verbonden partij ter beschikking is gesteld bij faillissement niet opeisen óf de gemeente is aansprakelijk wanneer de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Beleid Verbonden Partijen
Het beleid voor Verbonden Partijen staat in Nota 'Sturen op regionale samenwerking' (2017).

Deze nota is gericht op een meer samenhangende, efficiënte en effectieve sturing vanuit de gemeente Houten, waardoor we meer grip krijgen op de samenwerking. De nota is nog altijd actueel.

Voortgang sturing en beheersing verbonden partijen
De Nota Sturen op regionale samenwerking bevat tien verbeterpunten. Het merendeel daarvan is gerealiseerd. De sturing op verbonden partijen blijft echter constant een punt van aandacht. In 2020 heeft het college aangegeven dat het kritisch, maar niet onnodig negatief, wil kijken naar de beleidskeuzes die verbonden partijen maken en naar de bedrijfsvoering in brede zin. Om hierop te kunnen sturen moeten bestuurders, ambtelijk accounthouders en bedrijfsvoeringsadviseurs zich bewust zijn van hun rol en van het belang dat zij te dienen hebben. Daarom is in 2020 de aanzet gegeven voor een training accountmanagement voor alle accounthouders van verbonden partijen, maar ook van de Regionale Backoffice Lekstroom, het Sociaal Team en andere grote subsidiepartners. In 2021 krijgt deze training verder vorm.

Tevens is het van belang dat de sturing en beheersing meer systematisch wordt opgepakt en relevante informatie vroegtijdig binnen het college en met de raad wordt gedeeld. Het was de bedoeling in 2020 intern te gaan werken met een regionaal ontwikkelde vragenlijst aan de hand waarvan we risico's bij verbonden partijen in beeld kunnen brengen. Dit is echter nog niet gelukt. Wel wordt sinds het najaar van 2020 een overzicht van ontwikkelingen bij verbonden partijen bijgehouden, dat vierwekelijks wordt geagendeerd voor de beleidsoverleggen. Aan de hand van het overzicht kunnen de collegeleden met de ambtelijk accounthouders en met elkaar in gesprek. Op basis van het overzicht kan tevens bepaald worden waarover de raad moet worden geïnformeerd.

Ook de raad hecht veel waarde aan zo goed mogelijke sturing op verbonden partijen. De rekenkamer is in 2020 een onderzoek gestart dat ongetwijfeld zal leiden tot aanbevelingen waar we in 2021 mee een de slag kunnen.

Opbouw paragraaf

In deze paragraaf van de jaarstukken geven we een integrale beschouwing op de gerealiseerde voornemens en ontwikkelingen van onze verbonden partijen in 2020.  Deze zijn ingedeeld naar drie verschillende samenwerkingsvormen (gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en overige samenwerkingsvormen).
Speciale aandacht gaat uit naar de mate waarin een verbonden partij bijdraagt aan het realiseren van het lokaal belang van Houten. We beogen hiermee de raad te kunnen laten beoordelen in hoeverre onze lokale doelstellingen via de verbonden partijen gerealiseerd zijn.
We geven per verbonden partij inzicht over:

  • de visie op iedere verbonden partijen gerelateerd aan de doelstellingen van de gemeente Houten;
  • het bestuurlijk en financieel belang;
  • de realisatie van haar beleidsvoornemens 2020;
  • de risico’s
Deze pagina is gebouwd op 06/18/2021 08:07:04 met de export van 06/17/2021 14:43:01