Programmaverantwoording

Programma Goede bereikbaarheid

Programma in vogelvlucht

Inleiding

Voor alle deelprogramma's van het programma Goede Bereikbaarheid was de impact van de coronacrisis merkbaar in 2020.  Met minder autoverplaatsingen was de doorstroming beter.  De aantallen fietsers, trein- en busreizigers waren veel lager dan in voorgaande jaren.
Toch is er het afgelopen jaar veel gepresteerd.  Het beheer en onderhoud heeft doorgang kunnen vinden en er zijn nieuwe fietsstraten opgeleverd. In regionaal verband hebben we actief samengewerkt met onder andere Rijkswaterstaat, de provincie, U10 en onze buurgemeenten.
In de verschillende deelprogramma's zal worden toegelicht welke doelen en prestaties wel en niet gerealiseerd zijn.

Behaalde maatschappelijke doelen

Gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen)

We hebben in 2020 verdere invulling gegeven aan de samenwerking met Rijkswaterstaat en de provincie op basis van de bestuursovereenkomsten van de A12/A27 ring Utrecht, A27 Houten-Hooipolder en het buitengebied Bunnik-Houten.

Ook hebben we intensief samengewerkt met de provincie met name op het gebied van fiets, openbaar vervoer en subsidies. Het busvervoer is vanwege het corona situatie sinds eind 2020 (tijdelijk) verder afgeschaald, gelukkig hebben we samen met de provincie weten te bereiken dat de busverbinding richting Nieuwegein wel in de avonduren en weekenden behouden kon blijven.

We hebben op 560 locaties klein onderhoud uitgevoerd en onder andere onderhoud uitgevoerd aan het Schonauwensepad, de Poort en de Prins Bernardweg.

Niet gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen)

Er is in 2020 geen nieuw parkeerbeleid opgesteld voor Houten. Dit is wel opgestart in 2020, het streven is dit in 2021 vast te stellen. De startnotitie over de inzet en doel van het parkeerbeleid is in de gemeenteraadsvergadering van 9 maart 2021 vastgesteld.

Er hebben in 2020 minder tellingen en evaluaties plaats gevonden. Het onderzoek naar de doorstroming van de rondweg is niet uitgevoerd. Ook heeft de provincie, in samenwerking met Houten, geen evaluaties van de buslijnen kunnen uitvoeren in 2020. De evaluatie van (tijdelijke) buslijn 43/44 is wel in voorbereiding en zal in 2021 worden uitgevoerd. Over de evaluatie van U-Flex is nog geen planning bekend.

Prestaties

In de programmabegroting 2020 hebben we een groot aantal prestaties met beoogde scores  (kwantitatief en kwalitatief) opgenomen. Onderstaand cirkeldiagram geeft aan in welke mate de geplande prestaties in 2020 tot stand zijn gekomen.  


Bovenstaande tabel wordt negatief beïnvloed doordat indicatoren, die nog niet bekend zijn, op niet gerealiseerd gezet zijn.

Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, is ruim de helft van de prestaties gerealiseerd. De belangrijkste resultaten worden hieronder nader toegelicht.

Gerealiseerde prestaties

Voor het buitengebied Bunnik-Houten heeft de provincie, samen met Rijkswaterstaat, Bunnik en Houten een mobiliteitsonderzoek Kromme Rijn uitgevoerd, dit is eind 2020 ambtelijk opgeleverd. Tevens is door de provincie een stuk tijdelijk fietspad op de Kruisweg aangelegd. De procedures voor een vrijliggend fietspad langs de N410 zijn in voorbereiding.

In 2020 hebben de U10 gemeenten een intentieovereenkomst met de provincie gesloten, maar daarin de regionale fietsambities (voor infrastructuur) voor de komende 10 jaar.

De Heemsteedseweg/Koppeldijk/Overeindseweg en Lobbendijk zijn in 2020 aangepakt en ingericht als fietsstraten.

Niet gerealiseerde prestaties

Vanwege corona heeft er geen onderzoek plaats gevonden naar de doorstroming op de rondweg. In 2021 zal dit onderzoek worden uitgevoerd in de vorm van een 0-meting op basis van gegevens waaronder telcijfers en overige data uit 2019. Pilots om het fietsen te stimuleren naar onder andere bedrijventerreinen zijn opgestart maar vanwege corona stilgelegd. In 2021 zal samen met onder andere Ondernemend Houten, bedrijven en Goed op Weg een pilot worden ontwikkeld om duurzaam vervoer te stimuleren.

Vanwege de afstemming of relatie met andere trajecten zijn enkele werkzaamheden niet uitgevoerd. Dit geldt onder andere voor de subsidie aanvraag aanpassing kruising Binnenweg/N410/rondweg, het parkeerverbod op de Lekdijk en het vernieuwen van het parkeerbeleid.

Verder is er geen haalbaarheidsonderzoek naar vervoer over water uitgevoerd in 2020. Dit zal in 2021 samen met de provincie, Utrecht en Nieuwegein worden uitgevoerd.

Hoe hebben de gerealiseerde prestaties bijgedragen aan de beoogde maatschappelijke effecten?

Met de diverse regionale samenwerkingen kunnen wij de Houtense belangen inbrengen voor de verschillende mobiliteitsthema's. Mobiliteit is een gemeenteoverstijgend onderwerp, wijzigingen in de regio kunnen impact hebben op de Houtense bereikbaarheid en omgekeerd. Door regionale samenwerking worden kansen voor Houten gecreëerd en zorgen we bovendien dat we optimaal gebruik kunnen maken van ervaring, kennis en subsidieregelingen zowel landelijk als regionaal.

Met de verbeteringen aan de infrastructuur en aanleg van fietsstraten zorgen we dat de kwaliteit van de weginfrastructuur goed blijft voorzien in de behoefte van gebruikers. Met de verbetering van fietsroutes en het onderhoud aan fietsroutes zorgen we dat de tevredenheid van inwoners over de fietsroutes hoog blijft.
De tevredenheid over openbaar  busvervoer is afgenomen, vanwege de coronacrisis is het openbaar vervoer het afgelopen jaar ook fors afgeschaald. Ook het gebruik van bus en trein is vanwege de coronacrisis fors afgenomen. Ditzelfde geldt door het aantal regiotaxi ritten en aantal ritten met de elektrokarren.

Lasten

Begroot € 6.978.929
Gerealiseerd € 5.062.925
Afwijking € 1.916.004
Deze pagina is gebouwd op 06/18/2021 08:07:04 met de export van 06/17/2021 14:43:01