Programmaverantwoording

Programma Duurzame leefomgeving

Wat hebben we bereikt?

Het (ruimtelijk) ontwikkelen van Houten aan de hand van de werkwijzen, doelstellingen en uitgangspunten zoals opgenomen in het Programma Ruimte 2017-2019 en het uitvoeren van de punten uit de Uitvoeringsagenda van Programma Ruimte. De hoofddoelstelling (1) is hieronder opgenomen, daarnaast is een aantal subdoelstellingen  (2 t/m 7) gedefinieerd.

In het Programma Ruimte 2017-2019 is Houten verdeeld in 5 gebieden: I Houten-Noord, II Houten-Zuid, III Werk- en Voorzieningengebieden, IV Eiland van Schalkwijk en V Buitengebied Kromme Rijn.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: GG 8. GG9, GG10, GG11. GG15, GG17

1.

Het (ruimtelijk) ontwikkelen van Houten aan de hand van de werkwijzen, doelstellingen en uitgangspunten zoals opgenomen in het Programma Ruimte 2017-2019 en het uitvoeren van de punten uit de Uitvoeringsagenda van Programma Ruimte behoefte (programma), waarbij de vastgestelde kwaliteitskaders en processen belangrijke uitgangspunten zijn.

2.

Houten-Vinex afbouwen en veranderlocaties stimuleren, faciliteren of ontwikkelen.

3.

Behoud en ontwikkeling van Houten als economisch aantrekkelijke vestigingsplaats.

4.

Behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland met leefbare kernen.

5.

Behoud en ontwikkeling van het groene, open karakter van het Eiland van Schalkwijk met ruimte voor landbouw, natuur, recreatie, water en cultuurhistorie.

6.

Behoud en ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

7.

We leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio Utrecht en zoeken actief verbinding met buurgemeenten.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Ontwikkelingen en stand van zaken per deelprogramma:

Doel

Gebied

Actie/Ontwikkeling/Project

Prestatie-indicator

Voortgang

Verklaring

1

-

Start uitvoering Ruimtelijke Koers (RK). Opzetten uitvoeringsorganisatie, Inrichten van processen.

Raadsbesluit

1

Is gekoppeld aan besluitvorming RK. Hierdoor is de start vertraagd.

1

-

Eindevaluatie Programma Ruimte 2017-2019

Oplevering rapport eindevaluatie

1

Is gekoppeld aan uitvoeringsprogramma RK en dus vertraagd.

1/7

-

REP: Opstellen ruimtelijk Perspectief

Bijdrage leveren aan perspectief vanuit Houtens oogpunt

3

Zoals gepland is er in 2020 gewerkt aan het opstellen van het ruimtelijk perspectief. En zoals gepland zal dit in 2021 worden afgerond.

1/7

-

Ontwikkelen en opstellen Omgevingsvisie voor heel Houten

Er is een start gemaakt met het opstellen van een Omgevingsvisie

1

Is opgenomen in programma omgevingswet: start visievorming gepland vanaf 2021

1

I. Houten-Noord

Afronden evaluatieproces participatietraject herontwikkeling Wegwijzer-Den Oord

Oplevering evaluatierapport

3

Evaluatie is gereed. De resultaten worden meegenomen in de nieuwe leidraad communicatie en participatie.

1/2

I. Houten-Noord

Start bouwwerkzaamheden locatie Wegwijzer Den Oord

Starthandeling bouwactiviteiten

1

Selectie ontwikkelaar is afgerond. Start bouw is voorzien in najaar 2021.

2

I. Houten-Noord

Bouw Gezinshuis De Grote Geer en overige woningen locatie De Geer

Bouw op locatie is gestart

3

Realisatie gestart.

1/2

I. Houten-Noord

Herontwikkeling  Kokermolen 10

Oplevering nieuwe gelijkvloerse woningen

3

De in totaal 36 (2 en 3 kamer) appartementen zijn in 2020 opgeleverd

1/2/3

I. Houten-Noord

Aantrekkelijker maken winkelcentrum Het Rond

Installatie bijzondere (sfeer)verlichting

1

De bijzondere (sfeer) verlichting Het Rond is onderdeel geworden van de aanbesteding van alle openbare verlichting in de gemeente en is een jaar uitgesteld.  De uitvoering vindt plaats in 2022.

1/2/3

I. Houten-Noord / Oude Dorp

Herijken Visie Oude Dorp Houten

Raadsbesluit herijkte Visie

1

Concept-visie met uitvoeringsprogramma Oude Dorp is in het voorjaar 2021 gereed. Besluitvorming door raad in juni 2021 voorzien.

1/2

I. Houten-Noord / II. Houten-Zuid

Stimuleren / faciliteren van ontwikkelen veranderlocaties / herontwikkeling van bestaande locaties

Er starten minimaal drie projecten (herontwikkeling of nieuwe invulling van bestaande locatie)

3

Locatie De Brug is veranderlocatie. Hiertoe is een startnotitie naar de raad. Daarna verkoop aan een ontwikkelpartij; In bos Nieuw Wulven wordt een restaurant en speel en trimtoestellen gerealiseerd; Druivengaarde 28 appartementen: Start bouw in 2021; De Gaarde: herontwikkeling kantoor Derks naar appartementen is afgerond; Paardenhoeve: herontwikkeling van kantoor naar appartementen: afgerond.

1/2

II. Houten-Zuid

Oplevering 1ste fase woningen De Kiem van Houten (Hofstad III)

Oplevering 1ste woning

3

Oplevering 1ste woning, 2e helft 2020 en het project loopt door tot en met 2022.

1/2

II. Houten-Zuid

Verkrijgen van een monumentenvergunning voor Hofstad IVb

Afgifte monumentenvergunning door RCE

3

Afgifte monumentenvergunning door RCE. Is afgegeven, 9 januari 2020 Start bouw en woonrijpmaken  2e  kwartaal 2021, start bouw 3e kwartaal 2021.

1/2

II. Houten-Zuid

Doorlopen Bestemmingsplanprocedure voor Hofstad IVb

Onherroepelijk Bestemmingsplan voor Hofstad

3

Onherroepelijk Bestemmingsplan voor Hofstad IVb is afgerond.

1/2

II. Houten-Zuid

Start bouwwerkzaamheden locatie Eikenhout

Starthandeling  bouwactiviteiten

3

Oplevering naar verwachting eind 2020, begin 2021.

1/3

III. Werk -en Voorzieningengebieden

Sport- en werklandschap Meerpaal; uitgifte van kavels op het werklandschap

Er worden minimaal twee kavels van het Werklandschap verkocht

3

In 2020 is er 1 kavel verkocht, wel zijn er voor alle op 1 na nog beschikbare kavels grondreserveringsovereenkomsten getekend.

1/3

III. Werk -en Voorzieningengebieden

Ontwerp afronden natuur- en recreatiegebied Sport- en Werklandschap Meerpaal

Raadsbesluit Natuur- en Recreatiegebied De Meerpaal

1

Er is nog geen besluit gekomen over de aanpak  (inventarisatie, programma, startnotitie, uitvraag).

1/3

III. Werk -en Voorzieningengebieden

Uitgifte kavels op Kruisboog en Weteringhoek

Er wordt minimaal één kavel op de voorzieningengebieden verkocht

3

Op de Kruisboog is er in 2020 een kavel verkocht. In de Weteringhoek is er in 2020 geen kavel verkocht. Het aantal nog beschikbare kavels op zowel De Kruisboog als De Weteringhoek is 3 per locatie.

1/5/6

IV. Eiland van Schalkwijk

Verder uitwerken van de integrale mobiliteitsvisie

Het onderzoek voor tijdelijke verbreding van de Lekdijk irt mobiliteit wordt afgerond

1

Voorbereiding projecten vergt meer tijd dan voorzien bij het opstellen van de mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk. Onder andere vanwege regionale afstemming, doorlooptijd participatietraject en subsidie procedures.

1/5

IV. Eiland van Schalkwijk

Agrarische structuurversterking

Er wordt een bestuurlijk besluit genomen over de uitvoering van een project welke bijdraagt aan agrarische structuur versterking

3

In 2019 is aan een aantal projecten op het Eiland van Schalkwijk gewerkt waarvan in 2020 besluitvorming over plaats gevonden heeft. Dit betreft de grondaankoop op het Eiland van Schalkwijk (raad 10 maart 2020) en de ASV1 en ASV 2 projecten die 16 juni 2020 in de raad behandeld zijn.

1/5/6

VI. Eiland van Schalkwijk

Doorontwikkeling van Recreatief knooppunt 't Waal

Het recreatieschap ondersteunen zodat zij een binnen de raadskaders passend bestemmingsplan kunnen opstellen

1

Voor de zomer 2021 zal duidelijk zijn hoe de capaciteit van de Lekdijk vergroot zou moeten worden om deze ontwikkeling ook mogelijk te maken en wanneer dit mogelijk kan worden uitgevoerd.

1/5

IV. Eiland van Schalkwijk

Woningbouw De Groes

De laatste woningbouwfase is in uitvoering

3

De laatste 9 twee-onder-een-kap woningen zijn in maart en april 2020 opgeleverd. In 2020 is gestart met de bouw van de laatste woningen in dit plan. Dit zijn 8 betaalbare appartementen. Deze zullen medio 2021 gereed zijn en daarmee zal De Wiese geheel gereed zijn.

1

IV. Eiland van Schalkwijk

Woningbouw Tull en 't Waal

Oplevering van de eerste woningen aan de Kerkebogerd

3

De laatste 10 woningen worden februari 2021 opgeleverd. Er zijn nog plannen voor circa 3-6 woningen aan de Kerkebogerd.

1

IV. Eiland van Schalkwijk

Woningbouw Wickengaard

Raadsbesluit over definitieve invulling van dit gebied

1

In de raad van juni 2021 wordt de vaststelling van het Bestemmingsplan behandeld. Start bouw voorzien medio 2022.

1/5/6

IV. Eiland van Schalkwijk

Herontwikkeling Fort Honswijk

Het fort wordt overgedragen aan een stichting

3

In 2021 wordt gewerkt aan de restauratie van het fort en aan de erfpachtovereenkomst met als doelstelling om per 1 januari 2022 het fort in erfpacht uit te geven aan de stichting.

1/7

V. Buitengebied Kromme Rijn

Aanleg nieuwe afslag rondweg naar Bos Nieuw Wulven

Start werkzaamheden aan de afslag

3

Afslag is gerealiseerd en afgerond in 2020.

1/4

V. Buitengebied Kromme Rijn

Woningbouw Tuurdijk

Start van de woningbouw

3

Woningbouw is gestart en zal grotendeels in 2021 zijn afgerond.

1/4

V. Buitengebied Kromme Rijn

2de woningbouwlocatie ’t Goy

Voorbereidingen om te komen tot een locatiekeuze zijn gestart

1

Het onderzoek naar een ontwikkelbare locatie is gaande. Provincie wil onderbouwing voor een locatie buiten rode contour.

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2021 08:07:04 met de export van 06/17/2021 14:43:01